Templesinindiainfo

Best Spiritual Website

Lord Shiva Mantram

Sri Batuka Bhairava Kavacham Lyrics in Telugu

Sri Batuka Bhairava Kavacham in Telugu: ॥ శ్రీ బటుకభైరవ కవచం ॥ శ్రీభైరవ ఉవాచ | దేవేశి దేహరక్షార్థం కారణం కథ్యతాం ధ్రువమ్ | మ్రియంతే సాధకా యేన వినా శ్మశానభూమిషు || రణేషు చాతిఘోరేషు మహావాయుజలేషు చ | శృంగిమకరవజ్రేషు జ్వరాదివ్యాధివహ్నిషు || శ్రీదేవ్యువాచ | కథయామి శృణు ప్రాజ్ఞ బటోస్తు కవచం శుభమ్ | గోపనీయం ప్రయత్నేన మాతృజారోపమం యథా || తస్య ధ్యానం త్రిధా ప్రోక్తం సాత్త్వికాదిప్రభేదతః | సాత్త్వికం […]

Lingashtakam Stotram Lyrics in Tamil With Meaning | Audio

Shiva Lingashtakam Mantra is a prayer song for Lord Shiva. This Mantra features eight paras on Shivalinga. Legends say that reciting this mantra with great devotion will get moksha and reach the Shiva Loka after his life. Below is the Tamil Lyrics of Shiva Lingashtakam stotram. Lingashtakam MP3 Audio: Shiva Lingashtakam Stotram in Tamil: ப்ரஹ்மமுராரி […]

Shiva Kavacham Stotram Lyrics in Telugu

Lord Shiva Stotram – Siva Kavach in Telugu: అస్య శ్రీ శివకవచ స్తోత్రమహామంత్రస్య ఋషభయోగీశ్వర ఋషిః | అనుష్టుప్ ఛందః | శ్రీసాంబసదాశివో దేవతా | ఓం బీజమ్ | నమః శక్తిః | శివాయేతి కీలకమ్ | మమ సాంబసదాశివప్రీత్యర్థే జపే వినియోగః || కరన్యాసః ఓం సదాశివాయ అంగుష్ఠాభ్యాం నమః | నం గంగాధరాయ తర్జనీభ్యాం నమః | మం మృత్యుంజయాయ మధ్యమాభ్యాం నమః | శిం శూలపాణయే అనామికాభ్యాం నమః […]

Shiva Bhujanga Stotram Lyrics in Telugu

Shiva Bhujanga Stotram Sacred is a chant of Lord Shiva for Peace and Prosperity written by Adi Shankaracharya. Shiva Bhujangam Stotram in Telugu: గలద్దానగండం మిలద్భృంగషండం చలచ్చారుశుండం జగత్త్రాణశౌండమ్ | కనద్దంతకాండం విపద్భంగచండం శివప్రేమపిండం భజే వక్రతుండమ్ || 1 || అనాద్యంతమాద్యం పరం తత్త్వమర్థం చిదాకారమేకం తురీయం త్వమేయమ్ | హరిబ్రహ్మమృగ్యం పరబ్రహ్మరూపం మనోవాగతీతం మహఃశైవమీడే || 2 || స్వశక్త్యాది శక్త్యంత సింహాసనస్థం మనోహారి సర్వాంగరత్నోరుభూషమ్ […]

Shiva Sahasranama Stotram Lyrics in Telugu

Shiva Sahasranama Stotram was wrote by Veda Vyasa. Siva Sahasranama Stotram in Telugu: ఓం స్థిరః స్థాణుః ప్రభుర్భానుః ప్రవరో వరదో వరః | సర్వాత్మా సర్వవిఖ్యాతః సర్వః సర్వకరో భవః || 1 || జటీ చర్మీ శిఖండీ చ సర్వాంగః సర్వాంగః సర్వభావనః | హరిశ్చ హరిణాక్శశ్చ సర్వభూతహరః ప్రభుః || 2 || ప్రవృత్తిశ్చ నివృత్తిశ్చ నియతః శాశ్వతో ధ్రువః | శ్మశానచారీ భగవానః ఖచరో గోచరో‌உర్దనః || […]

Shivananda Lahari Lyrics in Hindi

Shivananda Lahari in Hindi: कलाभ्यां चूडालङ्कृत-शशि कलाभ्यां निज तपः- फलाभ्यां भक्तेशु प्रकटित-फलाभ्यां भवतु मे शिवाभ्यां-अस्तोक-त्रिभुवन शिवाभ्यां हृदि पुनर्- भवाभ्याम् आनन्द स्फुर-दनुभवाभ्यां नतिरियम् ॥ 1 ॥ गलन्ती शम्भो त्वच्-चरित-सरितः किल्बिश-रजो दलन्ती धीकुल्या-सरणिशु पतन्ती विजयताम् दिशन्ती संसार-भ्रमण-परिताप-उपशमनं वसन्ती मच्-चेतो-हृदभुवि शिवानन्द-लहरी ॥ 2 ॥ त्रयी-वेद्यं हृद्यं त्रि-पुर-हरम् आद्यं त्रि-नयनं जटा-भारोदारं चलद्-उरग-हारं मृग धरम् महा-देवं देवं मयि सदय-भावं पशु-पतिं […]

Kashi Vishwanath Ashtakam Lyrics in Telugu With Meaning

Kasi Vishwanathashtakam in Telugu: గంగా తరంగ రమణీయ జటా కలాపం గౌరీ నిరంతర విభూషిత వామ భాగం నారాయణ ప్రియమనంగ మదాపహారం వారాణసీ పురపతిం భజ విశ్వనాధమ్ || 1 || వాచామగోచరమనేక గుణ స్వరూపం వాగీశ విష్ణు సుర సేవిత పాద పద్మం వామేణ విగ్రహ వరేన కలత్రవంతం వారాణసీ పురపతిం భజ విశ్వనాధమ్ || 2 || భూతాదిపం భుజగ భూషణ భూషితాంగం వ్యాఘ్రాంజినాం బరధరం, జటిలం, త్రినేత్రం పాశాంకుశాభయ వరప్రద శూలపాణిం […]

108 Names and Salutations to Lord Shiva and Meaning

Shiva Ashtottarashata Naamaavali: 1) AUM SHIVAYA NAMAHA = Salutations to the Auspicious One 2) AUM MAHESHVARAYA NAMAHA = Salutations to the Great God Shiva 3) AUM SHAMBHAVE NAMAHA = Salutations to the God who exists for our happiness alone 4) AUM PINAKINE NAMAHA = Salutations to Shiva, who guards the path of dharma 5) AUM […]

Scroll to top