Templesinindiainfo

Best Spiritual Website

Lord Sri Krishna Bhajan in Punjabi

Swami Brahmananda’s Shri Govindashtakam Lyrics in Punjabi | ਗੋਵਿਨ੍ਦਾਸ਼੍ਟਕਂ ਸ੍ਵਾਮਿਬ੍ਰਹ੍ਮਾਨਨ੍ਦਕਤਮ੍

ਗੋਵਿਨ੍ਦਾਸ਼੍ਟਕਂ ਸ੍ਵਾਮਿਬ੍ਰਹ੍ਮਾਨਨ੍ਦਕਤਮ੍ Lyrics in Punjabi: ਸ਼੍ਰੀ ਗਣੇਸ਼ਾਯ ਨਮਃ ॥ ਚਿਦਾਨਨ੍ਦਾਕਾਰਂ ਸ਼੍ਰੁਤਿਸਰਸਸਾਰਂ ਸਮਰਸਂ ਨਿਰਾਧਾਰਾਧਾਰਂ ਭਵਜਲਧਿਪਾਰਂ ਪਰਗੁਣਮ੍ । ਰਮਾਗ੍ਰੀਵਾਹਾਰਂ ਵ੍ਰਜਵਨਵਿਹਾਰਂ ਹਰਨੁਤਂ ਸਦਾ ਤਂ ਗੋਵਿਨ੍ਦਂ ਪਰਮਸੁਖਕਨ੍ਦਂ ਭਜਤ ਰੇ ॥ ੧॥ ਮਹਾਮ੍ਭੋਦਿਸ੍ਥਾਨਂ ਸ੍ਥਿਰਚਰਨਿਦਾਨਂ ਦਿਵਿਜਪਂ ਸੁਧਾਧਾਰਾਪਾਨਂ ਵਿਹਗਪਤਿਯਾਨਂ ਯਮਰਤਮ੍ । ਮਨੋਜ੍ਞਂ ਸੁਜ੍ਞਾਨਂ ਮੁਨਿਜਨਨਿਧਾਨਂ ਧ੍ਰੁਵਪਦਮ੍ ਸਦਾ ਤਂ ਗੋਵਿਨ੍ਦਂ ਪਰਮਸੁਖਕਨ੍ਦਂ ਭਜਤ ਰੇ ॥ ੨॥ ਧਿਯਾ ਧੀਰੈਰ੍ਧ੍ਯੇਯਂ ਸ਼੍ਰਵਣਪੁਟਪੇਯਂ ਯਤਿਵਰੈਃ ਮਹਾਵਾਕ੍ਯੈਜ੍ਞੇਯਂ ਤ੍ਰਿਭੁਵਨਵਿਧੇਯਂ ਵਿਧਿਪਰਮ੍ । ਮਨੋਮਾਨਾਮੇਯਂ […]

Sri Govindashtakam Lyrics in Punjabi With Meaning

Sri Govindashtakam was written by Adi Shankaracharya Govindashtakam Stotram Lyrics in Punjabi: ਸਤ੍ਯਂ ਜ੍ਞਾਨਮਨਨ੍ਤਂ ਨਿਤ੍ਯਮਨਾਕਾਸ਼ਂ ਪਰਮਾਕਾਸ਼ਂ ਗੋਸ਼੍ਠਪ੍ਰਾਙ੍ਗਣਰਿਙ੍ਖਣਲੋਲਮਨਾਯਾਸਂ ਪਰਮਾਯਾਸਮ੍ । ਮਾਯਾਕਲ੍ਪਿਤਨਾਨਾਕਾਰਮਨਾਕਾਰਂ ਭੁਵਨਾਕਾਰਂ ਕ੍ਸ਼੍ਮਾਯਾ ਨਾਥਮਨਾਥਂ ਪ੍ਰਣਮਤ ਗੋਵਿਨ੍ਦਂ ਪਰਮਾਨਨ੍ਦਮ੍ ॥ ੧॥ ਮਤ੍ਸ੍ਨਾਮਤ੍ਸੀਹੇਤਿ ਯਸ਼ੋਦਾਤਾਡਨਸ਼ੈਸ਼ਵ ਸਨ੍ਤ੍ਰਾਸਂ ਵ੍ਯਦਿਤਵਕ੍ਤ੍ਰਾਲੋਕਿਤਲੋਕਾਲੋਕਚਤੁਰ੍ਦਸ਼ਲੋਕਾਲਿਮ੍ । ਲੋਕਤ੍ਰਯਪੁਰਮੂਲਸ੍ਤਮ੍ਭਂ ਲੋਕਾਲੋਕਮਨਾਲੋਕਂ ਲੋਕੇਸ਼ਂ ਪਰਮੇਸ਼ਂ ਪ੍ਰਣਮਤ ਗੋਵਿਨ੍ਦਂ ਪਰਮਾਨਨ੍ਦਮ੍ ॥ ੨॥ ਤ੍ਰੈਵਿਸ਼੍ਟਪਰਿਪੁਵੀਰਘ੍ਨਂ ਕ੍ਸ਼ਿਤਿਭਾਰਘ੍ਨਂ ਭਵਰੋਗਘ੍ਨਂ ਕੈਵਲ੍ਯਂ ਨਵਨੀਤਾਹਾਰਮਨਾਹਾਰਂ ਭੁਵਨਾਹਾਰਮ੍ । ਵੈਮਲ੍ਯਸ੍ਫੁਟਚੇਤੋਵਤ੍ਤਿਵਿਸ਼ੇਸ਼ਾਭਾਸਮਨਾਭਾਸਂ ਸ਼ੈਵਂ ਕੇਵਲਸ਼ਾਨ੍ਤਂ ਪ੍ਰਣਮਤ ਗੋਵਿਨ੍ਦਂ ਪਰਮਾਨਨ੍ਦਮ੍ […]

Scroll to top