Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views :

Tag: Maha Prabhora Ashtakam Lyrics in Hindi

महाप्रभोराष्टकम् Lyrics in Hindi: स्वरूप भवतो भवत्वयमिति स्मितस्निग्धया गिरैव रघुनाथमुत्पुलिकगात्रमुल्लासयन् । रहस्युपदिशन् निजप्रणयगूढमुद्रां स्वयं विराजतु चिराय मे हृदि स गौरचन्द्रः प्रभुः ॥ १॥ स्वरूप मम हृद्व्रणं बत…