Templesinindiainfo

Best Spiritual Website

Mahadev Ashtakam Telugu lyrics

Mahadeva Ashtakam Lyrics in Telugu | Telugu Shlokas

Mahadeva Ashtakam in Telugu: ॥ మహాదేవాష్టకమ్ ॥ శివం శాన్తం శుద్ధం ప్రకటమకళఙ్కం శ్రుతినుతం మహేశానం శంభుం సకలసురసంసేవ్యచరణమ్ | గిరీశం గౌరీశం భవభయహరం నిష్కళమజం మహాదేవం వన్దే ప్రణతజనతాపోపశమనమ్ || ౧ || సదా సేవ్యం భక్తైర్హృది వసన్తం గిరిశయ- ముమాకాన్తం క్షాన్తం కరఘృతపినాకం భ్రమహరమ్ | త్రినేత్రం పఞ్చాస్యం దశభుజమనన్తం శశిధరం మహాదేవం వన్దే ప్రణతజనతాపోపశమనమ్ || ౨ || చితాభస్మాలిప్తం భుజగముకుటం విశ్వసుఖదం ధనాధ్యక్షస్యాఙ్గం త్రిపురవధకర్తారమనఘమ్ | కరోటీఖట్వాఙ్గే హ్యురసి చ […]

Scroll to top