Templesinindiainfo

Best Spiritual Website

Mandhatrishaileshvari Stotra Text in Kannada

Mandhatrishaileshvari Stotra Lyrics in Kannada | ಮಾನ್ಧಾತೃಶೈಲೇಶ್ವರೀಸ್ತೋತ್ರ

ಮಾನ್ಧಾತೃಶೈಲೇಶ್ವರೀಸ್ತೋತ್ರ Lyrics in Kannada: ಶ್ರೀ ಗಣೇಶಾಯ ನಮಃ ॥ ವನ್ದೇ ನೀಲಕಲೇವರಾಂ ತ್ರಿನಯನಾಂದಂಷ್ಟ್ರಾಕರಾಲಾನನಾಂ, ಘಂಟಾ ಮರ್ಮಶರಾವಮುಂಡ ಭುಜಗೈಃ ಖಟ್ವಾಂಗಶೂಲಾಸಿಭಿಃ । ಆರೂಢಾಷ್ಟಭುಜಾಂ ಕಿರೀಟರಶನಾಘೋಷಾದಿಭಿರ್ಭೂಷಣೈ – ರಾಶೀರ್ಷಾಂಘ್ರಿವಿಟಂಕಿತಾಂ ಭಗವತೀಮ್ ಮಾನ್ಧಾತೃಶೈಲೇಶ್ವರೀಮ್ ॥ 1॥ ಮಂಜೀರೈರ್ಮುಖರೀಕೃತಾಂಘ್ರಿಯುಗಲಾಂ ಸನ್ಧ್ಯಾಭ್ರಶೋಣಾಂಬರಾಂ ಚಂಚದ್ಘೋರಕೃಪಾಣಪಾಣಿಕಮಲಾ ಮುಜ್ಜೃಮ್ಭಿತಭ್ರೂಲತಾಂ । ಸಾರಂಭಪ್ರಸರತ್ಸ್ಫುಲಿಂಗ ನಯನಾಮುಚ್ಚಾಟ್ಟಹಾಸಸ್ವನೈರ್ ನಿರ್ಧೂತಾಖಿಲಸದ್ಭಯಾಮನುಭಜೇ ಮಾನ್ಧಾತೃಶೈಲೇಶ್ವರೀಮ್ ॥ 2॥ ವನ್ದೇ ವಕ್ಷಸಿವೃಕ್ಣದಾನವಶಿರೋ ಮಾಲಾಮಯಂ ಕಂಚುಕಂ, ಕರ್ಣೇ ಕುಂಜರಕುಂಡಲಂ ಕಟಿತಟೇ ಭೋಗೀನ್ದ್ರಕಾಂಚೀಗುಣಮ್ । ಹಸ್ತೇದಾರಿಕರಕ್ತಪಂಕಿಲಮುಖಂ ಧೃತ್ವಾ ಖಲಾನಾಂ ಭಯಂ, ಶಿಷ್ಟಾನಾಮಭಯಂ ಚ ಯಾ ದಿಶತಿ ತಾಂ ಮಾನ್ಧಾತೃಶೈಲೇಶ್ವರೀಮ್ ॥ […]

Scroll to top