Templesinindiainfo

Best Spiritual Website

Mangal Chandika Stotra Text in Bengali

Chandikashtakam Lyrics in Bengali | চণ্ডিকাষ্টকম্

চণ্ডিকাষ্টকম্ Lyrics in Bengali: সহস্রচন্দ্রনিত্দকাতিকান্ত-চন্দ্রিকাচয়ৈ- দিশোঽভিপূরয়দ্ বিদূরয়দ্ দুরাগ্রহং কলেঃ । কৃতামলাঽবলাকলেবরং বরং ভজামহে মহেশমানসাশ্রয়ন্বহো মহো মহোদয়ম্ ॥ ১॥ বিশাল-শৈলকন্দরান্তরাল-বাসশালিনীং ত্রিলোকপালিনীং কপালিনী মনোরমামিমাম্ । উমামুপাসিতাং সুরৈরূপাস্মহে মহেশ্বরীং পরাং গণেশ্বরপ্রসূ নগেশ্বরস্য নন্দিনীম্ ॥ ২॥ অয়ে মহেশি! তে মহেন্দ্রমুখ্যনির্জরাঃ সমে সমানয়ন্তি মূর্দ্ধরাগত পরাগমংঘ্রিজম্ । মহাবিরাগিশংকরাঽনুরাগিণীং নুরাগিণী স্মরামি চেতসাঽতসীমুমামবাসসং নুতাম্ ॥ ৩॥ ভজেঽমরাংগনাকরোচ্ছলত্সুচাম রোচ্চলন্ নিচোল-লোলকুন্তলাং স্বলোক-শোক-নাশিনীম্ । অদভ্র-সম্ভৃতাতিসম্ভ্রম-প্রভূত-বিভ্রম- প্রবৃত-তাণ্ডব-প্রকাণ্ড-পণ্ডিতীকৃতেশ্বরাম্ […]

Scroll to top