Templesinindiainfo

Best Spiritual Website

Matripanchakam lyrics in Kannada

Matripanchakam of Shankaracharya ॥ ಮಾತೃಪಂಚಕಮ್ ॥ Kannada

INTRODUCTION:- The short poem consisting of five verses (hence called panchakam) is attributed to Shri Shankaracharya. The following abbreviations are used in the comments. 1) BG Bhagavat Gita. (2) BH- Shrimad Bhagavatam. (3) VR-Valmiki Ramayanam. (4) MB-Maha Bharata. ON DEVOTION TO MOTHER JOY AND SORROW:- We all desire happiness and only happiness and that too […]

Matripanchakam Lyrics in Kannada

ಮಾತೃಪಂಚಕಮ್ Lyrics in Kannada: ಸಚ್ಚಿದಾನನ್ದತೀರ್ಥವಿರಚಿತಮ್ ಮಾತಃ ಸೋಽಹಮುಪಸ್ತಿತೋಽಸ್ಮಿ ಪುರತಃ ಪೂರ್ವಪ್ರತಿಜ್ಞಾಂ ಸ್ಮರನ್ ಪ್ರತ್ಯಶ್ರಾವಿ ಪುರಾಹಿ ತೇಽನ್ತ್ಯ ಸಮಯೇ ಪ್ರಾಪ್ತುಂ ಸಮೀಪಂ ತವ । ಗ್ರಾಹಗ್ರಾಸಮಿಷಾದ್ಯಯಾ ಹ್ಯನುಮತಸ್ತುರ್ಯಾಶ್ರಮಂ ಪ್ರಾಪ್ತುವಾನ್ ಯತ್ಪ್ರೀತ್ಯೈ ಚ ಸಮಾಗತೋಽಹಮಧುನಾ ತಸ್ಯೈ ಜನನ್ಯೈ ನಮಃ ॥ 1॥ ಬ್ರೂತೇ ಮಾತೃಸಮಾ ಶ್ರುತಿರ್ಭಗವತೀ ಯದ್ಬಾರ್ಹದಾರಣ್ಯಕೈ ತತ್ತ್ವಂ ವೇತ್ಸ್ಯತಿ ಮಾತೃಮಾಂಶ್ಚ ಪಿತೃಮಾನಾಚಾರ್ಯವಾನಿತ್ಯಸೌ । ತತ್ರಾದೌ ಕಿಲ ಮಾತೃಶಿಕ್ಷಣವಿಧಿಂ ಸರ್ವೋತ್ತಮಂ ಶಾಸತೀ ಪೂಜ್ಯಾತ್ಪೂಜ್ಯತರಾಂ ಸಮರ್ಥಯತಿ ಯಾಂ ತಸ್ಯೈ ಜನನ್ಯೈ ನಮಃ ॥ 2॥ ಅಮ್ಬಾ ತಾತ ಇತಿ ಸ್ವಶಿಕ್ಷಣವಶಾದುಚ್ಚಾರಣಪ್ರಕ್ರಿಯಾಂ […]

Matripanchakam Lyrics in Kannada | ಮಾತೃಪಂಚಕಮ್

ಮಾತೃಪಂಚಕಮ್ Lyrics : ಓಂ ಶ್ರೀರಾಮಜಯಮ್ । ಓಂ ಸದ್ಗುರುಶ್ರೀತ್ಯಾಗರಾಜಸ್ವಾಮಿನೇ ನಮೋ ನಮಃ । ಮಾತೃಗಾಯತ್ರೀ ಓಂ ಮಾತೃದೇವ್ಯೈ ಚ ವಿದ್ಮಹೇ । ವರದಾಯೈ ಚ ಧೀಮಹಿ । ತನ್ನೋ ಲಕ್ಷ್ಮೀಃ ಪ್ರಚೋದಯಾತ್ ॥ ಲಕ್ಷ್ಮೀಂ ವರದಪತ್ನೀಂ ಚ ಕ್ಷಾನ್ತಾಂ ಸುಪ್ರಿಯಸೇವಿತಾಮ್ । ವೀಣಾಸಂಗೀತಲೋಲಾಂ ಚ ಮನ್ಮಾತರಂ ನಮಾಮ್ಯಹಮ್ ॥ 1॥ ಅನ್ನಪೂರ್ಣಾಂ ಬುಭುಕ್ಷಾಹಾಂ ಸ್ವಸ್ತಿವಾಚಾಸ್ಪದಾಂ ವರಾಮ್ । ಸತ್ಕಾರುಣ್ಯಗುಣಾಮಮ್ಬಾಂ ಮನ್ಮಾತರಂ ನಮಾಮ್ಯಹಮ್ ॥ 2॥ ರೋಗಪೀಡಾಪಹಶ್ಲೋಕಾಂ ರೋಗಶೋಕೋಪಶಾಮನೀಮ್ । ಶ್ಲೋಕಪ್ರಿಯಾಂ ಸ್ತುತಾಂ ಸ್ತುತ್ಯಾಂ ಮನ್ಮಾತರಂ ನಮಾಮ್ಯಹಮ್ […]

Scroll to top