Templesinindiainfo

Best Spiritual Website

Nakshatra Suktam Bengali

Nakshatra Suktam – Nakshatreshti Lyrics in Bengali

Nakshatreshti Suktam in Bengali: তৈত্তিরীয় ব্রহ্মণম | অষ্টকম – 3 প্রশ্নঃ – 1 তৈত্তিরীয় সংহিতাঃ | কাণ্ড 3 প্রপাঠকঃ – 5 অনুবাকম – 1 ওং || অগ্নির্নঃ’ পাতু কৃত্তি’কাঃ | নক্ষ’ত্রং দেবমি’ন্দ্রিয়ম | ইদমা’সাং বিচক্ষণম | হবিরাসং জু’হোতন | য়স্য় ভান্তি’ রশ্ময়ো য়স্য়’ কেতবঃ’ | য়স্য়েমা বিশ্বা ভুব’নানি সর্বা” | স কৃত্তি’কাভিরভিসংবসা’নঃ | অগ্নির্নো’ দেবস্সু’বিতে […]

Scroll to top