Templesinindiainfo

Best Spiritual Website

Nakshatra Suktam Hindi

Nakshatra Suktam – Nakshatreshti Lyrics in Hindi

Nakshatreshti Suktam in Hindi: तैत्तिरीय ब्रह्मणम् । अष्टकम् – 3 प्रश्नः – 1 तैत्तिरीय संहिताः । काण्ड 3 प्रपाठकः – 5 अनुवाकम् – 1 ॐ ॥ अ॒ग्निर्नः॑ पातु॒ कृत्ति॑काः । नक्ष॑त्रं दे॒वमि॑न्द्रि॒यम् । इ॒दमा॑सां विचक्ष॒णम् । ह॒विरा॒सं जु॑होतन । यस्य॒ भान्ति॑ र॒श्मयो॒ यस्य॑ के॒तवः॑ । यस्ये॒मा विश्वा॒ भुव॑नानि॒ सर्वा॓ । स कृत्ति॑काभिर॒भिस॒ंवसा॑नः । अ॒ग्निर्नो॑ दे॒वस्सु॑वि॒ते […]

Scroll to top