Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views :

Tag: Narmada River Hymn Kannada lyrics

ನರ್ಮದಾಷ್ಟಕಂ Lyrics in Kannada: ಸಬಿನ್ದುಸಿನ್ಧುಸುಸ್ಖಲತ್ತರಂಗಭಂಗರಂಜಿತಂ ದ್ವಿಷತ್ಸು ಪಾಪಜಾತಜಾತಕಾದಿವಾರಿಸಂಯುತಮ್ । ಕೃತಾನ್ತದೂತಕಾಲಭೂತಭೀತಿಹಾರಿವರ್ಮದೇ ತ್ವದೀಯಪಾದಪಂಕಜಂ ನಮಾಮಿ ದೇವಿ ನರ್ಮದೇ ॥ 1॥ ತ್ವದಮ್ಬುಲೀನದೀನಮೀನದಿವ್ಯಸಮ್ಪ್ರದಾಯಕಂ ಕಲೌ ಮಲೌಘಭಾರಹಾರಿಸರ್ವತೀರ್ಥನಾಯಕಮ್ । ಸುಮಚ್ಛಕಚ್ಛನಕ್ರಚಕ್ರವಾಕಚಕ್ರಶರ್ಮದೇ ತ್ವದೀಯಪಾದಪಂಕಜಂ ನಮಾಮಿ ದೇವಿ ನರ್ಮದೇ ॥ 2॥ ಮಹಾಗಭೀರನೀರಪೂರಪಾಪಧೂತಭೂತಲಂ…