Templesinindiainfo

Best Spiritual Website

Navanirada Nindita Lyrics in English

Nava Nirada Nindita Lyrics in English with Meaning

Nava Nirada Nindita Lyrics in English : nava nirada nindita kanti dharam rasa sagara nagara bhupa varam subha vankima caru sikhanda sikham bhaja krsna nidhim vraja raja sutam || 1 || bhru visankita vankima sakra dhanum mukha candra vinindita koti vidhum mrdu manda suhasya subhasya yutam bhaja krsna nidhim vraja raja sutam || 2 || […]

Scroll to top