Templesinindiainfo

Best Spiritual Website

Navanitapriya Ashtakam lyrics in English

Shri Navanita Priya Ashtakam Lyrics in English

śrīnavanītapriyāṣṭakam Lyrics in English: alakavrtalasadalike viracitakasturikatilake । capalayasodabale sobhitabhale matirme’stu ॥ 1॥ mukharitanupuracarane katibaddhaksudraghantikavarane । dvipikarajakrtabhusanabhusitahrdaye matirme’stu ॥ 2॥ karadhrtanavanavanite hitakrtajananivibhisikabhite । ratimudvahatacceto gopibhirvasyatam nite ॥ 3॥ baladasamatimugdhe coritadugdhe vrajaṅganabhavanat । tadupalambhavacobhayavibhramanayane matirme’stu ॥ 4॥ vrajakardamaliptaṅge svarupasusamajitanaṅge । krtanandaṅganariṅgana vividhavihare matirme’stu ॥ 5॥ karavaradhrtalaghulakute vicitramayuracandrikamukute । nasagatamuktamanijatitavibhuse matirme’stu ॥ 6॥ abhinandanakrtanrtye viracitanijagopikakrtye । ananditanijabhrtye prahasanamudite […]

Scroll to top