Templesinindiainfo

Best Spiritual Website

Panchapadyani lyrics in English

Panchapadyani Lyrics in English

srikrsnarasaviksistamanasa rativarjitah । anirvrta lokavede te mukhyah sravanotsakah ॥ 1॥ viklinnamanaso ye tu bhagavatsmrtivihvalah । arthaikanisthaste capi madhyamah sravanotsukah ॥ 2॥ nihsandigdhaṃ krsnatattvaṃ sarvabhavena ye viduh । te tvavesattu vikala nirodhadva na canyatha ॥ 3॥ purnabhavena purnarthah kadacinna tu sarvada । anyasaktastu ye kecidadhamah parikirtitah ॥ 4॥ ananyamanaso martya uttamah sravanadisu । desakaladravyakartrmantrakarmaprakaratah ॥ 5॥ […]

Scroll to top