Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views :

Tag: pashupatyAShTakaM English lyrics

pasupatyastakam Lyrics in English: dhyanam । dhyayennityam mahesam rajatagirinibham carucandravatamsam ratnakalpojjvalaṅgam parasumrgavarabhitihastam prasannam । padmasinam samantatstutamamaraganairvyaghrakrttim vasanam visvadyam visvabijam nikhilabhayaharam pancavaktram trinetram ॥ stotram । pasupatindupatim dharanipatim…