Templesinindiainfo

Best Spiritual Website

Pathita Siddhasarasvatastavah lyrics in English

Pathita Siddha Sarasvatastavah Lyrics in English

paṭhitasiddhasārasvatastavaḥ Lyrics in English: vyaptanantasamastalokanikarainkara samasta sthira- yaradhya gurubhirgurorapi gurudevaistu ya vandyate । devanamapi devata vitaratat vagdevata devata svahantah ksipa Om yatah stavamukham yasyah sa mantro vara ॥ 1॥ Om hrim sriprathama prasiddhamahima santaptacitte hi ya saim aim madhyahita jagattrayahita sarvajñanathahita । sri~ kli~ bli~ carama gunanuparama jayeta yasya rama vidyaisa vasadindragihpatikari vanim stuve tamaham […]

Scroll to top