Templesinindiainfo

Best Spiritual Website

Pranatipanchakam lyrics in Punjabi

Pranatipanchakam Lyrics in Punjabi | ਪ੍ਰਣਤਿਪਞ੍ਚਕਮ੍

ਭੁਵਨ-ਕੇਲਿਕਲਾ-ਰਸਿਕੇ ਸ਼ਿਵੇ ਝਟਿਤਿ ਝਞ੍ਝਣ-ਝਙ੍ਕਤ-ਨੂਪੂਰੇ । ਧ੍ਵਨਿਮਯਂ ਭਵ-ਬੀਜਮਨਸ਼੍ਵਰਂ ਜਗਦਿਦਂ ਤਵ ਸ਼ਬ੍ਦਮਯਂ ਵਪੁਃ ॥ ੧॥ ਵਿਵਿਧ-ਚਿਤ੍ਰ-ਵਿਚਿਤ੍ਰਮਦ੍ਭੁਤਂ ਸਦਸਦਾਤ੍ਮਕਮਸ੍ਤਿ ਚਿਦਾਤ੍ਮਕਮ੍ । ਭਵਤਿ ਬੋਧਮਯਂ ਭਜਤਾਂ ਹਦਿ ਸ਼ਿਵ ਸ਼ਿਵੇਤਿ ਸ਼ਿਵੇਤਿ ਵਚੋऽਨਿਸ਼ਮ੍ ॥ ੨॥ ਜਨਨਿ ਮਞ੍ਜੁਲ-ਮਙ੍ਗਲ-ਮਨ੍ਦਿਰਂ ਜਗਦਿਦਂ ਜਗਦਮ੍ਬ ਤਵੇਪ੍ਸਿਤਮ੍ । ਸ਼ਿਵ-ਸ਼ਿਵਾਤ੍ਮਕ-ਤਤ੍ਤ੍ਵਮਿਦਂ ਪਰਂ ਹ੍ਯਹਮਹੋ ਨੁ ਨਤੋऽਸ੍ਮਿ ਨਤੋऽਸ੍ਮ੍ਯਹਮ੍ ॥ ੩॥ ਸ੍ਤੁਤਿਮਹੋ ਕਿਲ ਕਿਂ ਤਵ ਕੁਰ੍ਮਹੇ ਸੁਰਗੁਰੋਰਪਿ ਵਾਕ੍ਪਟੁਤਾ ਕੁਤਃ । ਇਤਿ ਵਿਚਾਰ੍ਯ ਪਰੇ ਪਰਮੇਸ਼੍ਵਰਿ ਹ੍ਯਹਮਹੋ […]

Scroll to top