Templesinindiainfo

Best Spiritual Website

pratahsmaranam lyrics in English

Shri Bhuvaneshwari Panchakam Lyrics in English

pratah smarami bhuvana-suvisalabhalam manikya-mouli-lasitam susudhamsu-khandam । mandasmitam sumadhuram karunakataksam tambūlapūritamukham sruti-kundale ca ॥ 1॥ pratah smarami bhuvana-galasobhi malam vaksahsriyam lalitatuṅga-payodharalim । samvit ghatanca dadhatim kamalam karabhyam kanjasanam bhagavatim bhuvanesvarim tam ॥ 2॥ pratah smarami bhuvana-padaparijatam ratnoughanirmita-ghate ghatitaspadanca । yoganca bhogamamitam nijasevakebhyo vanca’dhikam kiladadanamanantaparam ॥ 3॥ pratah stuve bhuvanapalanakelilolam brahmendradevagana-vandita-padapitham । balarkabimbasama-sonita-sobhitaṅgim vindvatmikam kalitakamakalavilasam ॥ 4॥ […]

Scroll to top