Templesinindiainfo

Best Spiritual Website

Punyodayaprashastiashtakam Text in Kannada

Punyodaya Prashasti Ashtakam Lyrics in Kannada | ಪುಣ್ಯೋದಯಪ್ರಶಸ್ತ್ಯಷ್ಟಕಮ್

ಪುಣ್ಯೋದಯಪ್ರಶಸ್ತ್ಯಷ್ಟಕಮ್ Lyrics in Kannada: ಪುಣ್ಯಮೂರ್ತಿಃ ಪುಣ್ಯಚೇತಾಃ ಪುಣ್ಯಧೀಃ ಪುಣ್ಯವಾಙ್ಮಹಾಃ । ಪುಣ್ಯಕರ್ಮಾ ಪುಣ್ಯಶರ್ಮಾ ಶ್ರೀಪುಣ್ಯವಿಜಯೋ ಮುನಿಃ ॥ 1॥ ನಿಸರ್ಗವತ್ಸಲೋ ಧೀರೋ ವಿಶಾಲಹೃದಯಸ್ತಥಾ । ಪರೋಪಕಾರಪ್ರವಣೋ ನಮ್ನಸೌಮ್ಯಸ್ವಭಾವಭಾಕ್ ॥ 2॥ ಉದಾತ್ತಚಿನ್ತನೋ ದೀಪ್ರಪ್ರಜ್ಞೋ ವಾಚಂಯಮಸ್ತಥಾ । ನಿರ್ಭೀಕಃ ಸತ್ಯಸಾಮರ್ಥ್ಯಪ್ರಭಾಪ್ರಸೃಮರೋದಯಃ ॥ 3॥ ಜೈನ-ವೈದಿಕ-ಬೌದ್ಧಾನಾಂ ಶಾಸ್ತ್ರೇಷು ಸುವಿಶಾರದಃ । ಸಮ್ಮಾನನೀಯೋ ವಿದುಷಾಂ ವಿದ್ಯಾಸಂಸ್ಥೇವ ಜಂಗಮಾ ॥ 4॥ ಯದೀಯೋ ವ್ಯವಸಾಯಶ್ಚ ಮುಖ್ಯರೂಪೇಣ ವರ್ತತೇ । ಶ್ರೇಷ್ಠಪದ್ಧತಿತಃ ಪ್ರಾಚ್ಯಶಾಸ್ತ್ರಾಣಾಂ ಪರಿಶೋಧನಮ್ ॥ 5॥ ಬಹುಪ್ರಾಚೀನಶಾಸ್ತ್ರಾಢ್ಯಭಾಂಡಾಗಾರಾವಲೋಕನಮ್ । ಕೃತ್ವಾ ಶ್ರಮೇಣ […]

Scroll to top