Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views :

Tag: sambava stotra

Home /

shambhustotram Lyrics in English: nAnAyonisahasrakoTiShu muhuH sa.nbhUya sa.nbhUya tad\- garbhAvAsanirantaduHkhanivaha.n vaktu.n na shakya.n cha tat . bhUyo bhUya ihAnubhUya sutarA.n kaShTAni naShTo.asmyaha.n trAhi tva.n karuNAtaraN^gitadR^ishA sha.nbho dayAmbhonidhe…