Templesinindiainfo

Best Spiritual Website

SaraswatI Panchakam Kannada

SarasvatIpanchakam lyrics in Kannada

ಸರಸ್ವತೀಪಂಚಕಮ್ Lyrics in Kannada: ಸುರಮಕುಂಚಮಧ್ಯಗೋ ಮರಾಲಮಧ್ಯಶೋಭಿತೋ ನದೀತಟಪ್ರತಿಷ್ಠಿತಃ ಸ್ಥಿರಪ್ರಶಾನ್ತಲೋಚನಃ । ಹೃದಿಸ್ವರಾತ್ಮಿಕಾಸ್ಮರನ್ಮನೋಯಶಸ್ವತೀನಮ- ನ್ಸರಸ್ವತೀಸ್ತವಂ ಪಠನ್ಕದಾ ಯತಿರ್ಭವಾಮ್ಯಹಮ್ ॥ 1॥ ಲಸತ್ಸಿತಾಮ್ಬುರೂಹವರ್ಣವಸ್ತ್ರಭಾಸಿತಾಸ್ತುತಿಂ ಸ್ಫುರದ್ವಿಭೂಷಣಾಶ್ರಯಾವಿಲಾಸಿನಾಮಮಂಜರೀಮ್ । ತ್ರಿಲೋಕಶ್ರೇಷ್ಠಸುನ್ದರೀಕಥಾಕಲಾಪವಲ್ಲರೀಂ ಸರಸ್ವತೀಸ್ತವಂ ಪಠನ್ಕದಾ ಯತಿರ್ಭವಾಮ್ಯಹಮ್ ॥ 2॥ ಕವಿತ್ವಕೀರ್ತಿಬುದ್ಧಿವೃದ್ಧಿಶಾಸ್ತ್ರಜ್ಞಾನದಾಸ್ತುತಿಂ ಸಮೀಕ್ಷಶೋಚತಕೇತತ್ತ್ವದಾಯಿನಾಮಮಂಜರೀಮ್ । ತ್ರಿಲೋಕವೇದ್ಯತತ್ತ್ವಜ್ಞಾನದಾವಿಚಾರವಲ್ಲರೀಂ ಸರಸ್ವತೀಸ್ತವಂ ಪಠನ್ಕದಾ ಯತಿರ್ಭವಾಮ್ಯಹಮ್ ॥ 3॥ ಪ್ರಕೃಷ್ಟಪಾಠಶಾಲಯಾ ಸುಗೇಯಗೀತಮಾಲಯಾ ಪರಾತ್ಮವೇದಭಾಷಯಾ ನಿತಾನ್ತಬ್ರಹ್ಮವಿದ್ಯಯಾ । ಅಸಂಖ್ಯಯೋಗಯೋಗಿನಾ ಪ್ರತಿಷ್ಠಿತಾಶಿವಾಸ್ತವಂ ಸರಸ್ವತೀಸ್ತವಂ ಪಠನ್ಕದಾ ಯತಿರ್ಭವಾಮ್ಯಹಮ್ ॥ 4॥ ನಿಶಮ್ಯ ಕರ್ಮಸಮ್ಭವಪ್ರಪುಣ್ಯಪಾಪಯುಗ್ಮಕಂ ವಿನಶ್ಯ ಗೋಸಮೂಹಜಾತನಶ್ವರಾರ್ತಸಂಸೃತಿಮ್ । ನಿಪತ್ಯ ದೇಹಗರ್ವಸರ್ವಮಾನಪುಂಜದುರ್ಮತಿಂ ಸರಸ್ವತೀಸ್ತವಂ ಪಠನ್ಕದಾ ಯತಿರ್ಭವಾಮ್ಯಹಮ್ […]

Scroll to top