Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views :

Tag: Shiva Stuti and Shlokas in Hindi

Lord Shiva Stotram – Shiva Mahimna Stotram Lyrics in Hindi: अथ श्री शिवमहिम्नस्तोत्रम् ॥ महिम्नः पारं ते परमविदुषो यद्यसदृशी स्तुतिर्ब्रह्मादीनामपि तदवसन्नास्त्वयि गिरः । अथा‌உवाच्यः सर्वः स्वमतिपरिणामावधि गृणन्…

Lord Shiva Stotram – Shiva Mahimna Stotram Lyrics in Bengali: অথ শ্রী শিবমহিম্নস্তোত্রম || মহিম্নঃ পারং তে পরমবিদুষো য়দ্য়সদৃশী স্তুতির্ব্রহ্মাদীনামপি তদবসন্নাস্ত্বয়ি গিরঃ | অথা‌உবাচ্য়ঃ সর্বঃ স্বমতিপরিণামাবধি গৃণন…

Lord Shiva Stotram – Shiva Kavacham Lyrics in Hindi: अस्य श्री शिवकवच स्तोत्रमहामन्त्रस्य ऋषभयोगीश्वर ऋषिः । अनुष्टुप् छन्दः । श्रीसाम्बसदाशिवो देवता । ॐ बीजम् । नमः शक्तिः…