Tag - ShivaShiva Lingashtakam Mantra Meaning

Shiva Stotram

Sri Batuka Bhairava Kavacham Lyrics in Kannada

Sri Batuka Bhairava Kavacham in Kannada: ॥ಶ್ರೀ ಬಟುಕಭೈರವ ಕವಚಂ ॥ ಶ್ರೀಭೈರವ ಉವಾಚ | ದೇವೇಶಿ ದೇಹರಕ್ಷಾರ್ಥಂ ಕಾರಣಂ ಕಥ್ಯತಾಂ ಧ್ರುವಮ್ | ಮ್ರಿಯಂತೇ ಸಾಧಕಾ ಯೇನ ವಿನಾ ಶ್ಮಶಾನಭೂಮಿಷು...