Templesinindiainfo

Best Spiritual Website

Shree Ganesha Mangalashtakam English

Shree Ganesha Mangalashtakam Lyrics in Bengali

Click here for Sri Ganapathi Mangalashtakam meaning in English: Sri Ganapathi Mangalashtakam in Bengali: গজাননায় গাংগেয়সহজায় সদাত্মনে | গৌরীপ্রিয় তনূজায় গণেশায়াস্তু মংগলম || 1 || নাগয়জ্ঞোপবীদায় নতবিঘ্নবিনাশিনে | নংদ্য়াদি গণনাথায় নায়কায়াস্তু মংগলম || 2 || ইভবক্ত্রায় চেংদ্রাদি বংদিতায় চিদাত্মনে | ঈশানপ্রেমপাত্রায় নায়কায়াস্তু মংগলম || 3 || সুমুখায় সুশুংডাগ্রাত-ক্ষিপ্তামৃতঘটায় চ | সুরবৃংদ নিষেব্য়ায় চেষ্টদায়াস্তু মংগলম || […]

Shree Ganesha Mangalashtakam Lyrics in Kannada

Click here for Sri Ganapathi Mangalashtakam meaning in English: Sri Ganapathi Mangalashtakam in Kannada: ಗಜಾನನಾಯ ಗಾಂಗೇಯಸಹಜಾಯ ಸದಾತ್ಮನೇ | ಗೌರೀಪ್ರಿಯ ತನೂಜಾಯ ಗಣೇಶಾಯಾಸ್ತು ಮಂಗಳಮ್ || 1 || ನಾಗಯಙ್ಞೋಪವೀದಾಯ ನತವಿಘ್ನವಿನಾಶಿನೇ | ನಂದ್ಯಾದಿ ಗಣನಾಥಾಯ ನಾಯಕಾಯಾಸ್ತು ಮಂಗಳಮ್ || 2 || ಇಭವಕ್ತ್ರಾಯ ಚೇಂದ್ರಾದಿ ವಂದಿತಾಯ ಚಿದಾತ್ಮನೇ | ಈಶಾನಪ್ರೇಮಪಾತ್ರಾಯ ನಾಯಕಾಯಾಸ್ತು ಮಂಗಳಮ್ || 3 || ಸುಮುಖಾಯ ಸುಶುಂಡಾಗ್ರಾತ್-ಕ್ಷಿಪ್ತಾಮೃತಘಟಾಯ ಚ | ಸುರಬೃಂದ ನಿಷೇವ್ಯಾಯ ಚೇಷ್ಟದಾಯಾಸ್ತು ಮಂಗಳಮ್ || […]

Shree Ganesha Mangalashtakam Lyrics in Tamil

Click here for Sri Ganapathi Mangalashtakam meaning in English: Sri Ganapathi Mangalashtakam in Tamil: கஜானனாய காம்கேயஸஹஜாய ஸதாத்மனே | கௌரீப்ரிய தனூஜாய கணேஶாயாஸ்து மம்களம் || 1 || னாகயஜ்ஞோபவீதாய னதவிக்னவினாஶினே | னம்த்யாதி கணனாதாய னாயகாயாஸ்து மம்களம் || 2 || இபவக்த்ராய சேம்த்ராதி வம்திதாய சிதாத்மனே | ஈஶானப்ரேமபாத்ராய னாயகாயாஸ்து மம்களம் || 3 || ஸுமுகாய ஸுஶும்டாக்ராத்-க்ஷிப்தாம்றுதகடாய ச | ஸுரப்றும்த னிஷேவ்யாய சேஷ்டதாயாஸ்து மம்களம் || […]

Shree Ganesha Mangalashtakam Lyrics in Telugu

Click here for Sri Ganapathi Mangalashtakam meaning in English: Sri Ganapathi Mangalashtakam in Telugu: గజాననాయ గాంగేయసహజాయ సదాత్మనే | గౌరీప్రియ తనూజాయ గణేశాయాస్తు మంగళమ్ || 1 || నాగయఙ్ఞోపవీదాయ నతవిఘ్నవినాశినే | నంద్యాది గణనాథాయ నాయకాయాస్తు మంగళమ్ || 2 || ఇభవక్త్రాయ చేంద్రాది వందితాయ చిదాత్మనే | ఈశానప్రేమపాత్రాయ నాయకాయాస్తు మంగళమ్ || 3 || సుముఖాయ సుశుండాగ్రాత్-క్షిప్తామృతఘటాయ చ | సురబృంద నిషేవ్యాయ చేష్టదాయాస్తు మంగళమ్ || […]

Shree Ganesha Mangalashtakam Lyrics in Hindi

Click here for Sri Ganapathi Mangalashtakam meaning in English: Sri Ganapathi Mangalashtakam in Hindi: गजाननाय गाङ्गेयसहजाय सदात्मने । गौरीप्रिय तनूजाय गणेशायास्तु मङ्गलम् ॥ 1 ॥ नागयज्ञोपवीदाय नतविघ्नविनाशिने । नन्द्यादि गणनाथाय नायकायास्तु मङ्गलम् ॥ 2 ॥ इभवक्त्राय चेन्द्रादि वन्दिताय चिदात्मने । ईशानप्रेमपात्राय नायकायास्तु मङ्गलम् ॥ 3 ॥ सुमुखाय सुशुण्डाग्रात्-क्षिप्तामृतघटाय च । सुरबृन्द निषेव्याय चेष्टदायास्तु मङ्गलम् ॥ […]

Scroll to top