Templesinindiainfo

Best Spiritual Website

Shri Krishna Ashtakam in Tamil

Shri GopIjana Vallabha Ashtakam Lyrics in Tamil | ஶ்ரீகோ³பீஜநவல்லபா⁴ஷ்டகம்

ஶ்ரீகோ³பீஜநவல்லபா⁴ஷ்டகம் Lyrics in Tamil: ॥ அத² ஶ்ரீகோ³பீஜநவல்லபா⁴ஷ்டகம் ॥ ஸரோஜநேத்ராய க்ருʼபாயுதாய மந்தா³ரமாலாபரிபூ⁴ஷிதாய । உதா³ரஹாஸாய ஸஸந்முகா²ய நமோঽஸ்து கோ³பீஜநவல்லபா⁴ய ॥ 1॥ ஆநந்த³நந்தா³தி³கதா³யகாய ப³கீப³கப்ராணவிநாஶகாய । ம்ருʼகே³ந்த்³ரஹஸ்தாக்³ரஜபூ⁴ஷணாய நமோঽஸ்து கோ³பீஜநவல்லபா⁴ய ॥ 2॥ கோ³பாலலீலாக்ருʼதகௌதுகாய கோ³பாலகாஜீவநஜீவநாய । ப⁴க்தைகக³ம்யாய நவப்ரியாய நமோঽஸ்து கோ³பீஜநவல்லபா⁴ய ॥ 3॥ மந்தா²நபா⁴ண்டா³கி²லப⁴ஞ்ஜநாய ஹையங்க³வீநாஶநரஞ்ஜநாய । கோ³ஸ்வாது³து³க்³தா⁴ம்ருʼதபோஷிதாய நமோঽஸ்து கோ³பீஜநவல்லபா⁴ய ॥ 4॥ கலிந்த³ஜாகூலகுதூஹலாய கிஶோரரூபாய மநோஹராய । பிஶங்க³வஸ்த்ராய நரோத்தமாய நமோঽஸ்து கோ³பீஜநவல்லபா⁴ய ॥ 5॥ த⁴ராத⁴ராபா⁴ய த⁴ராத⁴ராய […]

Shri GopIjana Vallabha Ashtakam 2 Lyrics in Tamil | ஶ்ரீகோ³பீஜநவல்லபா⁴ஷ்டகம் 2

ஶ்ரீகோ³பீஜநவல்லபா⁴ஷ்டகம் 2 Lyrics in Tamil: நவாம்பு³தா³நீகமநோஹராய ப்ரபு²ல்லராஜீவவிலோசநாய வேணுஸ்வநைர்மோதி³தகோ³குலாய நமோঽஸ்து கோ³பீஜநவல்லபா⁴ய ॥ 1॥ கிரீடகேயூரவிபூ⁴ஷிதாய க்³ரைவேயமாலாமணிரஞ்ஜிதாய । ஸ்பு²ரச்சலத்காஞ்சநகுண்ட³லாய நமோঽஸ்து கோ³பீஜநவல்லபா⁴ய ॥ 2॥ தி³வ்யாங்க³நாவ்ருʼந்த³நிஷேவிதாய ஸ்மிதப்ரபா⁴சாருமுகா²ம்பு³ஜாய । த்ரைலோக்யஸம்மோஹநஸுந்த³ராய நமோঽஸ்து கோ³பீஜநவல்லபா⁴ய ॥ 3॥ ரத்நாதி³மூலாலயமாஶ்ரிதாய கல்பத்³ருமச்சா²யஸமாஶ்ரிதாய । ஹேமஸ்பு²ரந்மண்ட³லமத்⁴யகா³ய நமோঽஸ்து கோ³பீஜநவல்லபா⁴ய ॥ 4॥ ஶ்ரீவத்ஸரோமாவலிரஞ்ஜிதாய வக்ஷ:ஸ்த²லே கௌஸ்துப⁴பூ⁴ஷிதாய । ஸரோஜகிஞ்ஜல்கநிபா⁴ம்ஶுகாய நமோঽஸ்து கோ³பீஜநவல்லபா⁴ய ॥ 5॥ தி³வ்யாங்கு³லீயாங்கு³லிரஞ்ஜிதாய மயூரபிச்ச²ச்ச²விஶோபி⁴தாய । வந்யஸ்ரஜாலங்க்ருʼதவிக்³ரஹாய நமோঽஸ்து கோ³பீஜநவல்லபா⁴ய ॥ 6॥ முநீந்த்³ரவ்ருʼந்தை³ரபி⁴ஸம்ஸ்துதாய க்ஷரத்பயோகோ³குலகோ³குலாய […]

Shri Gopinathadevashtakam Lyrics in Tamil | ஶ்ரீகோ³பிநாத²தே³வாஷ்டகம்

ஶ்ரீகோ³பிநாத²தே³வாஷ்டகம் Lyrics in Tamil: ஆஸ்யே ஹாஸ்யம் தத்ர மாத்⁴வீகமஸ்மிந் வம்ஶீ தஸ்யாம் நாத³பீயூஷஸிந்து:⁴ । தத்³வீசீபி⁴ர்மஜ்ஜயந் பா⁴தி கோ³பீ- ர்கோ³பீநாத:² பீநவக்ஷா க³திர்ந: ॥ 1॥ ஶோணோஷ்ணீஷப்⁴ராஜிமுக்தாஸ்ரஜோத்³யத் பிஞ்சோ²த்தம்ஸஸ்பந்த³நேநாபி நூநம் । ஹ்ருʼந்நேத்ராலீவ்ருʼத்திரத்நாநி முஞ்சந் கோ³பீநாத:² பீநவக்ஷா க³திர்ந: ॥ 2॥ பி³ப்⁴ரத்³வாஸ: பீதமூரூருகாந்த்யா ஶ்லீஷ்டம் பா⁴ஸ்வத்கிங்கிணீகம் நிதம்பே³ । ஸவ்யாபீ⁴ரீசும்பி³தப்ராந்தபா³ஹு- ர்கோ³பீநாத:² பீநவக்ஷா க³திர்ந: ॥ 3॥ கு³ஞ்ஜாமுக்தாரத்நகா³ங்கே³யஹாரை- ர்மால்யை: கண்டே² லம்ப³மாநை: க்ரமேண । பீதோத³ஞ்சத்கஞ்சுகேநாஞ்சிதஶ்ரீ- ர்கோ³பீநாத:² பீநவக்ஷா க³திர்ந: ॥ 4॥ […]

Shri Gopalashtakam Lyrics in Tamil with Meaning | ஶ்ரீகோ³பாலாஷ்டகம்

ஶ்ரீகோ³பாலாஷ்டகம் Lyrics in Tamil: ஶ்ரீ க³ணேஶாய நம: ॥ யஸ்மாத்³விஶ்வம் ஜாதமித³ம் சித்ரமதர்க்யம் யஸ்மிந்நாநந்தா³த்மநி நித்யம் ரமதே வை । யத்ராந்தே ஸம்யாதி லயம் சைதத³ஶேஷம் தம் கோ³பாலம் ஸந்ததகாலம் ப்ரதி வந்தே³ ॥ 1॥ யஸ்யாஜ்ஞாநாஜ்ஜந்மஜராரோக³கத³ம்ப³ம் ஜ்ஞாதே யஸ்மிந்நஶ்யதி தத்ஸர்வமிஹாஶு । க³த்வா யத்ராயாதி புநர்நோ ப⁴வபூ⁴மிம் தம் கோ³பாலம் ஸந்ததகாலம் ப்ரதி வந்தே³ ॥ 2॥ திஷ்ட²ந்நந்தர்யோ யமயத்யேதத³ஜஸ்ரம் யம் கஶ்சிந்நோ வேத³ ஜநோঽப்யாத்மநி ஸந்தம் । ஸர்வம் யஸ்யேத³ம் ச வஶே […]

Shri Gopaladevashtakam Lyrics in Tamil | ஶ்ரீகோ³பாலதே³வாஷ்டகம்

ஶ்ரீகோ³பாலதே³வாஷ்டகம் Lyrics in Tamil: மது⁴ரம்ருʼது³லசித்த: ப்ரேமமாத்ரைகவித்த: ஸ்வஜநரசிதவேஷ: ப்ராப்தஶோபா⁴விஶேஷ: । விவித⁴மணிமயாலங்காரவாந் ஸர்வகாலம் ஸ்பு²ரது ஹ்ருʼதி³ ஸ ஏவ ஶ்ரீலகோ³பாலதே³வ: ॥ 1॥ நிருபமகு³ணரூப: ஸர்வமாது⁴ர்யபூ⁴ப: ஶ்ரிததநுருசிதா³ஸ்ய: கோடிசந்த்³ரஸ்துதாஸ்ய: । அம்ருʼதவிஜயிஹாஸ்ய: ப்ரோச்ச²லச்சில்லிலாஸ்ய: ஸ்பு²ரது ஹ்ருʼதி³ ஸ ஏவ ஶ்ரீலகோ³பாலதே³வ: ॥ 2॥ த்⁴ருʼதநவபரபா⁴க:³ ஸவ்யஹஸ்தஸ்தி²தாக:³ ப்ரகடிதநிஜகக்ஷ: ப்ராப்தலாவண்யலக்ஷ: । க்ருʼதநிஜஜநரக்ஷ: ப்ரேமவிஸ்தாரத³க்ஷ: ஸ்பு²ரது ஹ்ருʼதி³ ஸ ஏவ ஶ்ரீலகோ³பாலதே³வ: ॥ 3॥ க்ரமவலத³நுராக³ஸ்வப்ரியாபாங்க³பா⁴க³ த்⁴வநிதரஸவிலாஸஜ்ஞாநவிஜ்ஞாபிஹாஸ: । ஸ்ம்ருʼதரதிபதியாக:³ ப்ரீதிஹம்ஸீதடா³க:³ ஸ்பு²ரது ஹ்ருʼதி³ ஸ ஏவ […]

Kaivalyashtakam Lyrics in Tamil with Meaning | கைவல்யாஷ்டகம் அத²வா கேவலாஷ்டகம்

கைவல்யாஷ்டகம் அத²வா கேவலாஷ்டகம் Lyrics in Tamil: மது⁴ரம் மது⁴ரேப்⁴யோঽபி மங்க³ளேப்⁴யோபி மங்க³ளம் । பாவநம் பாவநேப்⁴யோঽபி ஹரேர்நாமைவ கேவலம் ॥ 1॥ ஆப்³ரஹ்மஸ்தம்ப³பர்யந்தம் ஸர்வம் மாயாமயம் ஜக³த் । ஸத்யம் ஸத்யம் புந: ஸத்யம் ஹரேர்நாமைவ கேவலம் ॥ 2॥ ஸ கு³ரு: ஸ பிதா சாபி ஸா மாதா பா³ந்த⁴வோঽபி ஸ: । ஶிக்ஷயேச்சேத்ஸதா³ ஸ்மர்தும் ஹரேர்நாமைவ கேவலம் ॥ 3॥ நி:ஶ்ர்வாஸே ந ஹி விஶ்ர்வாஸ: கதா³ ருத்³தோ⁴ ப⁴விஷ்யதி । கீர்தநீயமதோ […]

Keshavashtakam Lyrics in Tamil கேஶவாஷ்டகம்

கேஶவாஷ்டகம் Lyrics in Tamil: நவப்ரியகமஞ்ஜரீரசிதகர்ணபூரஶ்ரியம் விநித்³ரதரமாலதீகலிதஶேக²ரேணோஜ்ஜ்வலம் । த³ரோச்ச்²வஸிதயூதி²காக்³ரதி²தவல்கு³வைகக்ஷக்ருʼத் வ்ரஜே விஜயிநம் ப⁴ஜே விபிநதே³ஶத: கேஶவம் ॥ 1॥ பிஶங்கி³ மணிகஸ்தநி ப்ரணதஶ்ருʼங்கி³ பிங்கே³க்ஷணே ம்ருʼத³ங்க³முகி² தூ⁴மலே ஶவலி ஹம்ஸி வம்ஶீப்ரியே । இதி ஸ்வஸுரபி⁴குலம் தரலமாஹ்வயந்தம் முதா³ வ்ரஜே விஜயிநம் ப⁴ஜே விபிநதே³ஶத: கேஶவம் ॥ 2॥ க⁴நப்ரணயமேது³ராந் மது⁴ரநர்மகோ³ஷ்டீ²கலா விலாஸநிலயாந் மிலத்³விவித⁴வேஶவித்³யோதிந: । ஸகீ²ந் அகி²லஸாரயா பதி²ஷு ஹாஸயந்தம் கி³ரா வ்ரஜே விஜயிநம் ப⁴ஜே விபிநதே³ஶத: கேஶவம் ॥ 3॥ ஶ்ரமாம்பு³கணிகாவலீத³ரவிலீட⁴க³ண்டா³ந்தரம் ஸமூடா⁴கி³ரிதா⁴துபி⁴ர்லிகி²தசாருபத்ராங்குரம் […]

Shri Krishnasharanashtakam Lyrics in Tamil | ஶ்ரீக்ருʼஷ்ணஶரணாஷ்டகம்

ஶ்ரீக்ருʼஷ்ணஶரணாஷ்டகம் Lyrics in Tamil: ஸர்வஸாத⁴நஹீநஸ்ய பராதீ⁴நஸ்ய ஸர்வத: । பாபபீநஸ்ய தீ³நஸ்ய ஶ்ரீக்ருʼஷ்ண: ஶரணம் மம ॥ 1॥ ஸம்ஸாரஸுக²ஸம்ப்ராப்திஸந்முக²ஸ்ய விஶேஷத: । வஹிர்முக²ஸ்ய ஸததம் ஶ்ரீக்ருʼஷ்ண: ஶரணம் மம ॥ 2॥ ஸதா³ விஷயகாமஸ்ய தே³ஹாராமஸ்ய ஸர்வதா² । து³ஷ்டஸ்வபா⁴வவாமஸ்ய ஶ்ரீக்ருʼஷ்ண: ஶரணம் மம ॥ 3॥ ஸம்ஸாரஸர்வது³ஷ்டஸ்ய த⁴ர்மப்⁴ரஷ்டஸ்ய து³ர்மதே: । லௌகிகப்ராப்திகாமஸ்ய ஶ்ரீக்ருʼஷ்ண: ஶரணம் மம ॥ 4॥ விஸ்ம்ருʼதஸ்வீயத⁴ர்மஸ்ய கர்மமோஹிதசேதஸ: । ஸ்வரூபஜ்ஞாநஶூந்யஸ்ய ஶ்ரீக்ருʼஷ்ண: ஶரணம் மம ॥ 5॥ […]

Shri Krishna Sharanam Ashtakam Lyrics in Tamil | ஶ்ரீக்ருʼஷ்ணஶரணாஷ்டகம்

ஶ்ரீக்ருʼஷ்ணஶரணாஷ்டகம் Lyrics in Tamil: த்³வித³லீக்ருʼதத்³ருʼக்ஸ்வாஸ்ய: பந்நகீ³க்ருʼதபந்நக:³ । க்ருʼஶீக்ருʼதக்ருʼஶாநுஶ்ச ஶ்ரீக்ருʼஷ்ண: ஶரணம் மம ॥ 1॥ ப²லீக்ருʼதப²லார்தீ² ச குஸ்ஸிதீக்ருʼதகௌரவ: । நிர்வாதீக்ருʼதவாதாரி: ஶ்ரீக்ருʼஷ்ண: ஶரணம் மம ॥ 2॥ க்ருʼதார்தீ²க்ருʼதகுந்தீஜ: ப்ரபூதீக்ருʼதபூதந: । கலங்கீக்ருʼதகம்ஸாதி:³ ஶ்ரீக்ருʼஷ்ண: ஶரணம் மம ॥ 3॥ ஸுகீ²க்ருʼதஸுதா³மா ச ஶங்கரீக்ருʼதஶங்கர: । ஸிதீக்ருʼதஸரிந்நாத:² ஶ்ரீக்ருʼஷ்ண: ஶரணம் மம ॥ 4॥ ச²லீக்ருʼதப³லித்³யௌர்யோ நித⁴நீக்ருʼததே⁴நுக: । கந்த³ர்பீக்ருʼதகுப்³ஜாதி:³ ஶ்ரீக்ருʼஷ்ண ஶரணம் மம ॥ 5॥ மஹேந்த்³ரீக்ருʼதமாஹேய: ஶிதி²லீக்ருʼதமைதி²ல: । ஆநந்தீ³க்ருʼதநந்தா³த்³ய: […]

Scroll to top