Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views :

Tag: Shri Navanita Priyashtakam Text in Hindi

श्रीनवनीतप्रियाष्टकम् Lyrics in Hindi: अलकावृतलसदलिके विरचितकस्तूरिकातिलके । चपलयशोदाबाले शोभितभाले मतिर्मेऽस्तु ॥ १॥ मुखरितनूपुरचरणे कटिबद्धक्षुद्रघण्टिकावरणे । द्वीपिकरजकृतभूषणभूषितहृदये मतिर्मेऽस्तु ॥ २॥ करधृतनवनवनीते हितकृतजननीविभीषिकाभिते । रतिमुद्वहताच्चेतो गोपीभिर्वश्यतां नीते ॥ ३॥…