Templesinindiainfo

Best Spiritual Website

Shri Tara Ananda Gurvashtakam Text in Kannada

Shri Tarananda Gurvashtakam Lyrics in Kannada

Sri Tarananda Gurvashtakam Lyrics in Kannada: ॥ ಶ್ರೀತಾರಾನನ್ದಗುರ್ವಷ್ಟಕಮ್ ॥ ಓಂ ಶ್ರೀರಾಮಜಯಮ್ । ಓಂ ಸದ್ಗುರುಶ್ರೀತ್ಯಾಗರಾಜಸ್ವಾಮಿನೇ ನಮೋ ನಮಃ । ಅಥ ಶ್ರೀತಾರಾನನ್ದಗುರ್ವಷ್ಟಕಮ್ । ಗಂಗಾತೀರಸುವಾಸಂ ತಂ ಗಂಗಾಲೀನತಪಸ್ವಿನಮ್ । ಶ್ರೀದಯಾನನ್ದಶಿಷ್ಯಾರ್ಯಂ ತಾರಾನನ್ದಗುರುಂ ಭಜೇ ॥ 1॥ ಬ್ರಹ್ಮಸೂತ್ರಪ್ರಬೋಧಂ ತಂ ಬ್ರಹ್ಮತ್ವತತ್ತ್ವಬೋಧಕಮ್ । ಬ್ರಹ್ಮಪ್ರಕಾಶರೂಪಂ ತಂ ತಾರಾನನ್ದಗುರುಂ ಭಜೇ ॥ 2॥ ಬ್ರಹ್ಮವಿದ್ಯಾಸುಬೋಧಂ ತಂ ತಾರಕಜ್ಞಾನಮಾರ್ಗಿಣಮ್ । ಬ್ರಹ್ಮಜ್ಞಾನಸ್ವಲೀನಂ ತಂ ತಾರಾನನ್ದಗುರುಂ ಭಜೇ ॥ 3॥ ಬ್ರಹ್ಮನಿಷ್ಠಾಪರಂ ಶಾನ್ತಂ ಸಂಯತಂ ಯತಭಾಷಿಣಮ್ । ಬ್ರಹ್ಮಲೀನಂ […]

Scroll to top