Templesinindiainfo

Best Spiritual Website

Shri Vishnu Shri Ganeshashtakam Text in Malayalam

Shri Ganeshashtakam by Shri Vishnu Lyrics in Malayalam | ശ്രീവിഷ്ണുകൃതം ശ്രീഗണേശാഷ്ടകം

ശ്രീവിഷ്ണുകൃതം ശ്രീഗണേശാഷ്ടകം Lyrics in Malayalam: ഗണേശനാമാഷ്ടകം നാമാഷ്ടകസ്തോത്രം ച ശ്രീവിഷ്ണുരുവാച । ഗണേശമേകദന്തഞ്ച ഹേരംബം വിഘ്നനായകം । ലംബോദരം ശൂര്‍പകര്‍ണം ഗജവക്ത്രം ഗുഹാഗ്രജം ॥ നാമാഷ്ടകാര്‍ഥം പുത്രസ്യ ശൃണു മതോ ഹരപ്രിയേ । സ്തോത്രാണാം സാരഭൂതഞ്ച സര്‍വവിഘ്നഹരം പരം ॥ ജ്ഞാനാര്‍ഥവാചകോ ഗശ്ച ണശ്ച നിര്‍വാണവാചകഃ । തയോരീശം പരം ബ്രഹ്മ ഗണേശം പ്രണമാംയഹം ॥ 1॥ ഏകഃ ശബ്ദഃ പ്രധാനാര്‍ഥോ ദന്തശ്ച ബലവാചകഃ । ബലം പ്രധാനം സര്‍വസ്മാദേകദന്തം നമാംയഹം ॥ 2॥ ദീനാര്‍ഥവാചകോ […]

Scroll to top