Templesinindiainfo

Best Spiritual Website

siva sahasranamam

Shri Shiva Sahasranama Stotra from Lingapurana Lyrics in Marathi

Lingapurana Sri Shiva Sahasranama Stotram in Marathi: ॥ शिव सहस्रनाम स्तोत्रम (लिङ्गपुराणान्तर्गत) ॥ ॐ ऋषय ऊचुः \- कथं देवेन वै सूत देवदेवान्महेश्वरात . सुदर्शनाख्यं वै लब्धं वक्तुमर्हसि विष्णुना || 1 || सूत उवाच \- देवानामसुरेन्द्राणामभवच्च सुदारुणः . सर्वेषामेव भूतानां विनाशकरणो महान || 2 || ते देवाः शक्तिमुशलैः सायकैर्नतपर्वभिः . प्रभिद्यमानाः कुन्तैश्च दुद्रुवुर्भयविह्वलाः || 3 || […]

Scroll to top