Templesinindiainfo

Best Spiritual Website

Sri Bala Mukunda Astakam

Bala Mukundashtakam Lyrics in Tamil With Meaning

Bala Mukundashtakam Lyrics in Tamil: ॥ பா³லமுகுந்தா³ஷ்டகம் ॥ கராரவிம்தேன பதாரவிம்தம் முகாரவிம்தே வினிவேஶயம்தம் | வடஸ்ய பத்ரஸ்ய புடே ஶயானம் பாலம் முகும்தம் மனஸா ஸ்மராமி || 1 || ஸம்ஹ்றுத்ய லோகான்வடபத்ரமத்யே ஶயானமாத்யம்தவிஹீனரூபம் | ஸர்வேஶ்வரம் ஸர்வஹிதாவதாரம் பாலம் முகும்தம் மனஸா ஸ்மராமி || 2 || இம்தீவரஶ்யாமலகோமலாம்கம் இம்த்ராதிதேவார்சிதபாதபத்மம் | ஸம்தானகல்பத்ருமமாஶ்ரிதானாம் பாலம் முகும்தம் மனஸா ஸ்மராமி || 3 || லம்பாலகம் லம்பிதஹாரயஷ்டிம் ஶ்றும்காரலீலாம்கிததம்தபம்க்திம் | பிம்பாதரம் சாருவிஶாலனேத்ரம் பாலம் […]

Bala Mukundashtakam Lyrics in Kannada With Meaning

Bala Mukundashtakam Lyrics in Kannada: ॥ ಬಾಲಮುಕುನ್ದಾಷ್ಟಕಂ ॥ ಕರಾರವಿಂದೇನ ಪದಾರವಿಂದಂ ಮುಖಾರವಿಂದೇ ವಿನಿವೇಶಯಂತಮ್ | ವಟಸ್ಯ ಪತ್ರಸ್ಯ ಪುಟೇ ಶಯಾನಂ ಬಾಲಂ ಮುಕುಂದಂ ಮನಸಾ ಸ್ಮರಾಮಿ || 1 || ಸಂಹೃತ್ಯ ಲೋಕಾನ್ವಟಪತ್ರಮಧ್ಯೇ ಶಯಾನಮಾದ್ಯಂತವಿಹೀನರೂಪಮ್ | ಸರ್ವೇಶ್ವರಂ ಸರ್ವಹಿತಾವತಾರಂ ಬಾಲಂ ಮುಕುಂದಂ ಮನಸಾ ಸ್ಮರಾಮಿ || 2 || ಇಂದೀವರಶ್ಯಾಮಲಕೋಮಲಾಂಗಮ್ ಇಂದ್ರಾದಿದೇವಾರ್ಚಿತಪಾದಪದ್ಮಮ್ | ಸಂತಾನಕಲ್ಪದ್ರುಮಮಾಶ್ರಿತಾನಾಂ ಬಾಲಂ ಮುಕುಂದಂ ಮನಸಾ ಸ್ಮರಾಮಿ || 3 || ಲಂಬಾಲಕಂ ಲಂಬಿತಹಾರಯಷ್ಟಿಂ ಶೃಂಗಾರಲೀಲಾಂಕಿತದಂತಪಂಕ್ತಿಮ್ | ಬಿಂಬಾಧರಂ ಚಾರುವಿಶಾಲನೇತ್ರಂ ಬಾಲಂ […]

Bala Mukundashtakam Lyrics in Malayalam With Meaning

Bala Mukundashtakam Lyrics in Malayalam: ॥ ബാലമുകുന്ദാഷ്ടകം ॥ കരാരവിംദേന പദാരവിംദം മുഖാരവിംദേ വിനിവേശയംതമ് | വടസ്യ പത്രസ്യ പുടേ ശയാനം ബാലം മുകുംദം മനസാ സ്മരാമി || 1 || സംഹൃത്യ ലോകാന്വടപത്രമധ്യേ ശയാനമാദ്യംതവിഹീനരൂപമ് | സര്വേശ്വരം സര്വഹിതാവതാരം ബാലം മുകുംദം മനസാ സ്മരാമി || 2 || ഇംദീവരശ്യാമലകോമലാംഗമ് ഇംദ്രാദിദേവാര്ചിതപാദപദ്മമ് | സംതാനകല്പദ്രുമമാശ്രിതാനാം ബാലം മുകുംദം മനസാ സ്മരാമി || 3 || ലംബാലകം ലംബിതഹാരയഷ്ടിം ശൃംഗാരലീലാംകിതദംതപംക്തിമ് | ബിംബാധരം ചാരുവിശാലനേത്രം ബാലം […]

Bala Mukundashtakam Lyrics in Hindi With Meaning

Bala Mukundashtakam Lyrics in Hindi: ॥ बालमुकुन्दाष्टकं ॥ करारविन्देन पदारविन्दं मुखारविन्दे विनिवेशयन्तम् । वटस्य पत्रस्य पुटे शयानं बालं मुकुन्दं मनसा स्मरामि ॥ 1 ॥ संहृत्य लोकान्वटपत्रमध्ये शयानमाद्यन्तविहीनरूपम् । सर्वेश्वरं सर्वहितावतारं बालं मुकुन्दं मनसा स्मरामि ॥ 2 ॥ इन्दीवरश्यामलकोमलाङ्गम् इन्द्रादिदेवार्चितपादपद्मम् । सन्तानकल्पद्रुममाश्रितानां बालं मुकुन्दं मनसा स्मरामि ॥ 3 ॥ लम्बालकं लम्बितहारयष्टिं शृङ्गारलीलाङ्कितदन्तपङ्क्तिम् । बिम्बाधरं चारुविशालनेत्रं बालं […]

Bala Mukundashtakam Lyrics in Bengali With Meaning

Bala Mukundashtakam Lyrics in Bengali: ॥ বালমুকুন্দাষ্টকং ॥ করারবিংদেন পদারবিংদং মুখারবিংদে বিনিবেশয়ংতম | বটস্য় পত্রস্য় পুটে শয়ানং বালং মুকুংদং মনসা স্মরামি || 1 || সংহৃত্য় লোকান্বটপত্রমধ্য়ে শয়ানমাদ্য়ংতবিহীনরূপম | সর্বেশ্বরং সর্বহিতাবতারং বালং মুকুংদং মনসা স্মরামি || 2 || ইংদীবরশ্য়ামলকোমলাংগম ইংদ্রাদিদেবার্চিতপাদপদ্মম | সংতানকল্পদ্রুমমাশ্রিতানাং বালং মুকুংদং মনসা স্মরামি || 3 || লংবালকং লংবিতহারয়ষ্টিং শৃংগারলীলাংকিতদংতপংক্তিম | বিংবাধরং চারুবিশালনেত্রং বালং […]

Bala Mukundashtakam Lyrics in Telugu With Meaning

Bala Mukundashtakam Lyrics in Telugu: ॥ బాలముకున్దాష్టకం ॥ కరారవిందేన పదారవిందం ముఖారవిందే వినివేశయంతమ్ | వటస్య పత్రస్య పుటే శయానం బాలం ముకుందం మనసా స్మరామి || 1 || సంహృత్య లోకాన్వటపత్రమధ్యే శయానమాద్యంతవిహీనరూపమ్ | సర్వేశ్వరం సర్వహితావతారం బాలం ముకుందం మనసా స్మరామి || 2 || ఇందీవరశ్యామలకోమలాంగమ్ ఇంద్రాదిదేవార్చితపాదపద్మమ్ | సంతానకల్పద్రుమమాశ్రితానాం బాలం ముకుందం మనసా స్మరామి || 3 || లంబాలకం లంబితహారయష్టిం శృంగారలీలాంకితదంతపంక్తిమ్ | బింబాధరం చారువిశాలనేత్రం బాలం […]

Scroll to top