Templesinindiainfo

Best Spiritual Website

Sri Balakrishna Ashtakam Kannada lyrics

Sri Balakrishna Prarthana Ashtakam Lyrics in Kannada | ಶ್ರೀಬಾಲಕೃಷ್ಣಪ್ರಾರ್ಥನಾಷ್ಟಕಮ್

ಶ್ರೀಬಾಲಕೃಷ್ಣಪ್ರಾರ್ಥನಾಷ್ಟಕಮ್ Lyrics in Kannada: ಶ್ರೀಮದ್ಯಶೋದಾಂಕವಿಹಾರದಕ್ಷೇ ತತ್ಸ್ತನ್ಯಸಕ್ತೇ ನಿಜಭಕ್ತರಕ್ತೇ । ಗೋವರ್ಧನಪ್ರೀತಿಕರೇ ಪರೇಽಸ್ಮಿನ್ ಶ್ರೀಬಾಲಕೃಷ್ಣೇ ರತಿರಸ್ತು ನಿತ್ಯಮ್ ॥ 1॥ ಶ್ರೀನನ್ದರಾಜಾಂಗಣರನ್ತರಶ್ಮಿ- ?? ಕಿರ್ಮೀರಿತಾಂಗದ್ಯುತಿರಮ್ಯರಮ್ಯೇ । ?? ತತ್ರಾನಿಶಂ ಕ್ರೀಡನತತ್ಪರೇಽಸ್ಮಿನ್ ಶ್ರೀಬಾಲಕೃಷ್ಣೇ ರತಿರಸ್ತು ನಿತ್ಯಮ್ ॥ 2॥ ಮುಖಾಮೃತಂ ಪ್ರಾಶ್ಯ ಪದಾಮೃತಂ ಕಿಂ ವಾಂಛನ್ತಿ ನಿಶ್ಚೇತುಮತೀವ ಭಕ್ತಾಃ । ಆಸ್ಯೇ ಪದಾಂಗುಷ್ಠಧರೇ ಮಮಾಸ್ಮಿನ್ ಶ್ರೀಬಾಲಕೃಷ್ಣೇ ರತಿರಸ್ತು ನಿತ್ಯಮ್ ॥ 3॥ ನಾನಾಮಣಿವ್ರಾತವಿಭೂಷಣಾನಾಂ ಚಾಪಲ್ಯತೋ ಮಂಚುಲಸಿಂಜಿತೈಸ್ತೈಃ । ಸ್ಥಿತಾಂಜಿತಾಸ್ಯೇ ಕೃತಮುಗ್ಧಲಾಸ್ಯೇ ಶ್ರೀಬಾಲಕೃಷ್ಣೇ ರತಿರಸ್ತು ನಿತ್ಯಮ್ ॥ 4॥ ಘೋಷೇಷು […]

Scroll to top