Templesinindiainfo

Best Spiritual Website

Sri Dayananda Ashtakam in Hindi

Shri Dayananda Ashtakam Lyrics in Hindi | श्रीदयानन्दाष्टकम्

श्रीदयानन्दाष्टकम् Lyrics in Hindi: ॐ श्रीरामजयम् । ॐ सद्गुरुश्रीत्यागराजस्वामिने नमो नमः । अथ श्रीदयानन्दाष्टकम् । सरस्वतीकृपापात्रं दयानन्दसरस्वतीम् । यतिश्रेष्ठगुरुं वन्दे दयार्द्राक्षं स्मिताननम् ॥ १॥ वेदान्तसारसद्बोधं लोकसेवनसुव्रतम् । दयानन्दगुरुं वन्दे दयार्द्राक्षकृपाकरम् ॥ २॥ गीतासारोपदेशं च गीतसत्कविताप्रियम् । दयानन्दगुरुं वन्दे दयाङ्कितसुभाषितम् ॥ ३॥ अद्वैतबोधकं वन्दे विशिष्टाद्वैतबोधकम् । दयानन्दगुरुं वन्दे दयार्द्राननसान्त्वनम् ॥ ४॥ दयाकूटं तपस्कूटं विद्याकूटविराजकम् । दयानन्दगुरुं […]

Scroll to top