Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views :

Tag: Sri Dayananda Mangala Ashtakam in Kannada

ಶ್ರೀದಯಾನನ್ದಮಂಗಲಾಷ್ಟಕಮ್ Lyrics in Kannada: ಓಂ ಶ್ರೀರಾಮಜಯಮ್ । ಓಂ ಸದ್ಗುರುಶ್ರೀತ್ಯಾಗರಾಜಸ್ವಾಮಿನೇ ನಮೋ ನಮಃ । ಅಥ ಶ್ರೀದಯಾನನ್ದಮಂಗಲಾಷ್ಟಕಮ್ । ಶತಕುಮ್ಭಹೃದಬ್ಜಾಯ ಶತಾಯುರ್ಮಂಗಲಾಯ ಚ । ಶತಾಭಿಷೇಕವನ್ದ್ಯಾಯ ದಯಾನನ್ದಾಯ ಮಂಗಲಮ್ ॥ 1॥ ಸಹಸ್ರಾಬ್ಜಸುದರ್ಶಾಯ ಸಹಸ್ರಾಯುತಕೀರ್ತಯೇ ।…