Tag - Sri Devi Khadgamala Stotram lyrics Kannada

Slokas

Sri Devi Khadgamala Stotram Lyrics in Kannada

Sri Devi Khadgamala Stotram in Kannada: ಶ್ರೀ ದೇವೀ ಪ್ರಾರ್ಥನ ಹ್ರೀಂಕಾರಾಸನಗರ್ಭಿತಾನಲಶಿಖಾಂ ಸೌಃ ಕ್ಲೀಂ ಕಳಾಂ ಬಿಭ್ರತೀಂ ಸೌವರ್ಣಾಂಬರಧಾರಿಣೀಂ ವರಸುಧಾಧೌತಾಂ ತ್ರಿನೇತ್ರೋಜ್ಜ್ವಲಾಮ್...

Ads