Templesinindiainfo

Best Spiritual Website

Sri Durga Devi Suktam Lyrics

Om Jatavedase Sunavamaso Mamarati Durga Suktam in Telugu

Devi Stotram Audio: Devi Stotram – Durga Suktam in English Om Jatavedase sunavamaso mamarati yatonidahati vedah, Sanah parshadati durgani vishva naveva sindhum duritatyagnih… Tamagnivarnam tapasa jvalantim vairochanim karmaphaleshhu jushhtam, Durgam devi sharanamaham prapadye sutarasitarase namah Agne tvam paaraya navyo asman svastibhiriti durgani vishva, Pushcha prithvi bahula na urvi bhava tokaya tanayaya shamyoh Vishvani no durgaha […]

Om Jatavedase Sunavamaso Mamarati Durga Suktam in Telugu

Devi Stotram Audio: Devi Stotram – ఓం || జాతవే’దసే సునవామ in Telugu ఓం || జాతవే’దసే సునవామ సోమ’ మరాతీయతో నిద’హాతి వేదః’ | స నః’ పర్-షదతి’ దుర్గాణి విశ్వా’ నావేవ సింధుం’ దురితా‌உత్యగ్నిః || తామగ్నివ’ర్ణాం తప’సా జ్వలంతీం వై’రోచనీం క’ర్మఫలేషు జుష్టా”మ్ | దుర్గాం దేవీగ్‍మ్ శర’ణమహం ప్రప’ద్యే సుతర’సి తరసే’ నమః’ || అగ్నే త్వం పా’రయా నవ్యో’ అస్మాంథ్-స్వస్తిభిరతి’ దుర్గాణి విశ్వా” | పూశ్చ’ పృథ్వీ […]

Scroll to top