Templesinindiainfo

Best Spiritual Website

Sri Durga Saptasati Hindi

Devi Mahatmyam Durga Saptasati Chapter 3 Lyrics in Hindi

Devi Mahatmyam Navaavarna Vidhi Stotram was written by Rishi Markandeya. Devi Mahatmyam Durga Saptasati Chapter 3 Stotram in Hindi: महिषासुरवधो नाम तृतीयो‌உध्यायः ॥ ध्यानं ॐ उद्यद्भानुसहस्रकान्तिम् अरुणक्षौमां शिरोमालिकां रक्तालिप्त पयोधरां जपवटीं विद्यामभीतिं वरम् । हस्ताब्जैर्धधतीं त्रिनेत्रवक्त्रारविन्दश्रियं देवीं बद्धहिमांशुरत्नमकुटां वन्दे‌உरविन्दस्थिताम् ॥ ऋषिरुवाच ॥1॥ निहन्यमानं तत्सैन्यम् अवलोक्य महासुरः। सेनानीश्चिक्षुरः कोपाद् ध्ययौ योद्धुमथाम्बिकाम् ॥2॥ स देवीं शरवर्षेण ववर्ष […]

Devi Mahatmyam Durga Saptasati Chapter 2 Lyrics in Hindi

Devi Mahatmyam Navaavarna Vidhi Stotram was written by Rishi Markandeya. Devi Mahatmyam Durga Saptasati Chapter 2 Stotram in Hindi: महिषासुर सैन्यवधो नाम द्वितीयो‌உध्यायः ॥ अस्य सप्त सतीमध्यम चरित्रस्य विष्णुर् ऋषिः । उष्णिक् छन्दः । श्रीमहालक्ष्मीदेवता। शाकम्भरी शक्तिः । दुर्गा बीजम् । वायुस्तत्त्वम् । यजुर्वेदः स्वरूपम् । श्री महालक्ष्मीप्रीत्यर्थे मध्यम चरित्र जपे विनियोगः ॥ ध्यानं ॐ […]

Devi Mahatmyam Durga Saptasati Chapter 1 Lyrics in Hindi

Devi Mahatmyam Durga Saptasati Chapter 1 in Hindi: ॥ देवी माहात्म्यम् ॥ ॥ श्रीदुर्गायै नमः ॥ ॥ अथ श्रीदुर्गासप्तशती ॥॥ मधुकैटभवधो नाम प्रथमो‌உध्यायः ॥ अस्य श्री प्रधम चरित्रस्य ब्रह्मा ऋषिः । महाकाली देवता । गायत्री छन्दः । नन्दा शक्तिः । रक्त दन्तिका बीजम् । अग्निस्तत्वम् । ऋग्वेदः स्वरूपम् । श्री महाकाली प्रीत्यर्धे प्रधम चरित्र जपे […]

Scroll to top