Templesinindiainfo

Best Spiritual Website

Sri Govardhan Ashtakam Text in Bengali

Shri Govardhanashtakam Lyrics in Bengali | শ্রীগোবর্ধনাষ্টকম্

শ্রীগোবর্ধনাষ্টকম্ Lyrics in Bengali: কৃষ্ণপ্রসাদেন সমস্তশৈল সাম্রাজ্যমাপ্নোতি চ বৈরিণোঽপি । শক্রস্য য়ঃ প্রাপ বলিং স সাক্ষা- দ্গোবর্ধনো মে দিশতামভীষ্টম্ ॥ ১॥ স্বপ্রেষ্ঠহস্তাম্বুজসৌকুমার্য সুখানুভূতেরতিভূমি বৃত্তেঃ । মহেন্দ্রবজ্রাহতিমপ্যজানন্ গোবর্ধনো মে দিষতামভীষ্টম্ ॥ ২॥ য়ত্রৈব কৃষ্ণো বৃষভানুপুত্র্যা দানং গৃহীতুং কলহং বিতেনে । শ্রুতেঃ স্পৃহা য়ত্র মহত্যতঃ শ্রী গোবর্ধনো মে দিষতামভিষ্টম্ ॥ ৩॥ স্নাত্বা সরঃ স্বশু সমীর হস্তী য়ত্রৈব […]

Scroll to top