Templesinindiainfo

Best Spiritual Website

Sri Janaki Sharanagati Panchakam lyrics in Kannada

Shri Janaki Sharanagati Panchakam Lyrics Kannada ॥ ಶ್ರೀಜಾನಕೀಶರಣಾಗತಿಪಂಚಕಮ್ ॥

॥ ಶ್ರೀಜಾನಕೀಶರಣಾಗತಿಪಂಚಕಮ್ ॥ ಓಂ ಕೃಪಾರೂಪಿಣಿಕಲ್ಯಾಣಿ ರಾಮಪ್ರಿಯೇ ಶ್ರೀ ಜಾನಕೀ । ಕಾರುಣ್ಯಪೂರ್ಣನಯನೇ ದಯಾದೃಷ್ಟ್ಯಾವಲೋಕಯೇ ॥ ವ್ರತಂ – ಪಾಪಾನಾಂ ವಾ ಶುಭಾನಾಂ ವಾ ವಧಾರ್ಹಾರ್ಣಾಂ ಪ್ಲವಂಗಮ । ಕಾರ್ಯಂ ಕಾರುಣ್ಯಮಾರ್ಯೇಣ ನ ಕಶ್ಚಿನ್ನಾಪರಾಧ್ಯತಿ ॥ ಅಥ ಶರಣಾಗತಿ ಪಂಚಕಮ್ । ಓಂ ಸರ್ವಜೀವ ಶರಣ್ಯೇ ಶ್ರೀಸೀತೇ ವಾತ್ಸಲ್ಯ ಸಾಗರೇ । ಮಾತೃಮೈಥಿಲಿ ಸೌಲಭ್ಯೇ ರಕ್ಷ ಮಾಂ ಶರಣಾಗತಮ್ ॥ 1॥ ಕೋಟಿ ಕನ್ದರ್ಪ ಲಾವಣ್ಯಾಂ ಸೌನ್ದರ್ಯ್ಯೈಕ ಸ್ವರೂಪತಾಮ್ । ಸರ್ವಮಂಗಲ ಮಾಂಗಲ್ಯಾಂ ಭೂಮಿಜಾಂ ಶರಣಂ ವ್ರಜೇ […]

Scroll to top