Templesinindiainfo

Best Spiritual Website

Sri Krishnanamashtakam Text in Gujarati

Shri Krishnanamashtakam Lyrics in Gujarati | ਸ਼੍ਰੀਕਸ਼੍ਣਨਾਮਾਸ਼੍ਟਕਮ੍

ਸ਼੍ਰੀਕਸ਼੍ਣਨਾਮਾਸ਼੍ਟਕਮ੍ Lyrics in Gujarati: ਨਿਖਿਲਸ਼੍ਰੁਤਿਮੌਲਿਰਤ੍ਨਮਾਲਾ ਦ੍ਯੁਤਿਨੀਰਾਜਿਤਪਾਦਪਙ੍ਕਜਾਨ੍ਤ । ਅਯਿ ਮੁਕ੍ਤਕੁਲੈਰੁਪਾਸ੍ਯਮਾਨਂ ਪਰਿਤਸ੍ਤ੍ਵਾਂ ਹਰਿਨਾਮ ਸਂਸ਼੍ਰਯਾਮਿ ॥ ੧॥ ਜਯ ਨਾਮਧੇਯ ਮੁਨਿਵਨ੍ਦਗੇਯ ਹੇ ਜਨਰਞ੍ਜਨਾਯ ਪਰਮਾਕ੍ਸ਼ਰਾਕਤੇ । ਤ੍ਵਮਨਾਦਰਾਦਪਿ ਮਨਾਗ੍ ਉਦੀਰਿਤਂ ਨਿਖਿਲੋਗ੍ਰਤਾਪਪਟਲੀਂ ਵਿਲੁਮ੍ਪਸਿ ॥ ੨॥ ਯਦਾਭਾਸੋऽਪ੍ਯੁਦ੍ਯਨ੍ ਕਵਲਿਤਭਵਧ੍ਵਾਨ੍ਤਵਿਭਵੋ ਦਸ਼ਂ ਤਤ੍ਤ੍ਵਾਨ੍ਧਾਨਾਮਪਿ ਦਿਸ਼ਤਿ ਭਕ੍ਤਿਪ੍ਰਣਯਿਨੀਮ੍ । ਜਨਸ੍ਤਸ੍ਯੋਦਾਤ੍ਤਂ ਜਗਤਿ ਭਗਵਨ੍ਨਾਮਤਰਣੇ ਕਤੀ ਤੇ ਨਿਰ੍ਵਕ੍ਤੁਂ ਕ ਇਹ ਮਹਿਮਾਨਂ ਪ੍ਰਭਵਤਿ ॥ ੩॥ ਯਦ੍ ਬ੍ਰਹ੍ਮਸਾਕ੍ਸ਼ਾਤ੍ਕਤਿਨਿਸ਼੍ਠਯਾਪਿ ਵਿਨਾਸ਼ਮਾਯਾਤਿ ਵਿਨਾ ਨ ਭੋਗੈਃ । ਅਪੈਤਿ […]

Scroll to top