Templesinindiainfo

Best Spiritual Website

Sri Madana Gopala Ashtakam Text in Hindi

Shri Madanagopalashtakam Lyrics in Hindi with Meaning

श्रीमदनगोपालाष्टकम् Lyrics in Hindi: मृदुतलारुण्यजितरुचिरदरदप्रभं कुलिशकञ्जारिदरकलसझषचिह्नितम् । हृदि ममाधाय निजचरणसरसीरुहं मदनगोपाल ! निजसदनमनु रक्ष माम् ॥ १॥ मुखरमञ्जीरनखशिशिरकिऋणावली विमलमालाभिरनुपदमुदितकान्तिभिः । श्रवणनेत्रश्वसनपथसुखद नाथ हे मदनगोपाल ! निजसदनमनु रक्ष माम् ॥ २॥ मणिमयोष्णीषदरकुटिलिमणिलोचनो- च्चलनचातुर्यचितलवणिमणिगण्डयोः । कनकताटङ्करुचिमधुरिमणि मज्जयन् मदनगोपाल ! निजसदनमनु रक्ष माम् ॥ ३॥ अधरशोणिम्नि दरहसितसितिमार्चिते विजितमाणिक्यरदकिरणगणमण्डिते । निहितवंशीक जनदुरवगमलील हे मदनगोपाल ! निजसदनमनु रक्ष माम् ॥ […]

Scroll to top