Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views :

Tag: Sri Madana Gopala Ashtakam Text in Hindi

Home /

श्रीमदनगोपालाष्टकम् Lyrics in Hindi: मृदुतलारुण्यजितरुचिरदरदप्रभं कुलिशकञ्जारिदरकलसझषचिह्नितम् । हृदि ममाधाय निजचरणसरसीरुहं मदनगोपाल ! निजसदनमनु रक्ष माम् ॥ १॥ मुखरमञ्जीरनखशिशिरकिऋणावली विमलमालाभिरनुपदमुदितकान्तिभिः । श्रवणनेत्रश्वसनपथसुखद नाथ हे मदनगोपाल ! निजसदनमनु रक्ष…