Templesinindiainfo

Best Spiritual Website

Sri Maha Ganesha Pancharatnam in Kannada

Sree Maha Ganesha Pancharatnam in Kannada

Sri Maha Ganesha Pancharatnam was written by Adi Shankaracharya Click here for Sree Mahaganesha Pancharatnam Meaning in English Sri Mahaganesha Pancharatnam Lyrics in Kannada: ಮುದಾ ಕರಾತ್ತ ಮೋದಕಂ ಸದಾ ವಿಮುಕ್ತಿ ಸಾಧಕಮ್ | ಕಳಾಧರಾವತಂಸಕಂ ವಿಲಾಸಿಲೋಕ ರಕ್ಷಕಮ್ | ಅನಾಯಕೈಕ ನಾಯಕಂ ವಿನಾಶಿತೇಭ ದೈತ್ಯಕಮ್ | ನತಾಶುಭಾಶು ನಾಶಕಂ ನಮಾಮಿ ತಂ ವಿನಾಯಕಮ್ ॥ 1 ॥ ನತೇತರಾತಿ ಭೀಕರಂ ನವೋದಿತಾರ್ಕ ಭಾಸ್ವರಮ್ | ನಮತ್ಸುರಾರಿ ನಿರ್ಜರಂ […]

Scroll to top