Templesinindiainfo

Best Spiritual Website

Sri Narottamashtakam lyrics in Oriya

Shri Narottamashtakam Lyrics in Oriya with Meaning | ଶ୍ରୀନରୋତ୍ତମାଷ୍ଟକମ୍

ଶ୍ରୀନରୋତ୍ତମାଷ୍ଟକମ୍ Lyrics in Oriya: ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣନାମାମୃତଵର୍ଷିଵକ୍ତ୍ର ଚନ୍ଦ୍ରପ୍ରଭାଧ୍ଵସ୍ତତମୋଭରାୟ । ଗୌରାଙ୍ଗଦେଵାନୁଚରାୟ ତସ୍ମୈ ନମୋ ନମଃ ଶ୍ରୀଲନରୋତ୍ତମାୟ ॥ ୧॥ ସଙ୍କୀର୍ତନାନନ୍ଦଜମନ୍ଦହାସ୍ୟ ଦନ୍ତଦ୍ୟୁତିଦ୍ୟୋତିତଦିଙ୍ମୁଖାୟ । ସ୍ଵେଦାଶ୍ରୁଧାରାସ୍ନପିତାୟ ତସ୍ମୈ ନମୋ ନମଃ ଶ୍ରୀଲନରୋତ୍ତମାୟ ॥ ୨॥ ମୃଦଙ୍ଗନାଦଶ୍ରୁତିମାତ୍ରଚଞ୍ଚତ୍ ପଦାମ୍ବୁଜାମନ୍ଦମନୋହରାୟ । ସଦ୍ୟଃ ସମୁଦ୍ୟତ୍ପୁଲକାୟ ତସ୍ମୈ ନମୋ ନମଃ ଶ୍ରୀଲନରୋତ୍ତମାୟ ॥ ୩॥ ଗନ୍ଧର୍ଵଗର୍ଵକ୍ଷପଣସ୍ଵଲାସ୍ୟ ଵିସ୍ମାପିତାଶେଷକୃତିଵ୍ରଜାୟ । ସ୍ଵସୃଷ୍ଟଗାନପ୍ରଥିତାୟ ତସ୍ମୈ ନମୋ ନମଃ ଶ୍ରୀଲନରୋତ୍ତମାୟ ॥ ୪॥ ଆନନ୍ଦମୂର୍ଚ୍ଛାଵନିପାତଭାତ ଧୂଲୀଭରାଲଙ୍କୃତଵିଗ୍ରହାୟ । ୟଦ୍ଦର୍ଶନଂ ଭାଗ୍ୟଭରେଣ ତସ୍ମୈ ନମୋ ନମଃ ଶ୍ରୀଲନରୋତ୍ତମାୟ ॥ […]

Scroll to top