Templesinindiainfo

Best Spiritual Website

Sri Pavanajashtakam lyrics in Bengali

Shri Pavanaja Ashtakam Lyrics in Bengali | শ্রীপবনজাষ্টকম্

শ্রীপবনজাষ্টকম্ Lyrics in Bengali: ভবভয়াপহং ভারতীপতিং ভজকসৌখ্যদং ভানুদীধিতিম্ । ভুবনসুন্দরং ভূতিদং হরিং ভজত সজ্জনা মারুতাত্মজম্ ॥ ১॥ অমিতবিক্রমং হ্যঞ্জনাসুতং ভয়বিনাশনং ত্বব্জলোচনম্ । অসুরঘাতিনং হ্যব্ধিলঙ্ঘিনং ভজত সজ্জনা মারুতাত্মজম্ ॥ ২॥ পরভয়ঙ্করং পাণ্ডুনন্দনং পতিতপাবনং পাপহারিণম্ । পরমসুন্দরং পঙ্কজাননং ভজত সজ্জনা মারুতাত্মজম্ ॥ ৩॥ কলিবিনাশকং কৌরবান্তকং কলুষসংহরং কামিতপ্রদম্ । কুরুকুলোদ্ভবং কুম্ভিণীপতিং ভজত সজ্জনা মারুতাত্মজম্ ॥ ৪॥ মতবিবর্ধনং মায়িমর্দনং […]

Scroll to top