Temples in India Info: Unveiling the Divine Splendor

Hindu Spiritual & Devotional Stotrams, Mantras, and More: Your One-Stop Destination for PDFs, Temple Timings, History, and Pooja Details!

Sri Ranganatha Panchakam Punjabi

Shri Ranganatha Panchakam Stotram Lyrics in Punjabi ॥ ਸ਼੍ਰੀਰਙ੍ਗਨਾਥਪਞ੍ਚਕਂ ਸ੍ਤੋਤ੍ਰਮ੍ ॥

ਸ਼੍ਰੀਰਙ੍ਗਨਾਥਪਞ੍ਚਕਂ ਸ੍ਤੋਤ੍ਰਮ੍ Lyrics in Punjabi: ਕਦਾਹਂ ਕਾਵੇਰੀਤਟਪਰਿਸਰੇ ਰਙ੍ਗਨਗਰੇ ਸ਼ਯਾਨਂ ਭੋਗੀਨ੍ਦ੍ਰੇ ਸ਼ਤਮਖਮਣਿਸ਼੍ਸ਼੍ਯਾਮਲਰੁਚਿਮ੍ । ਉਪਾਸੀਨਃ ਕ੍ਰੋਸ਼ਨ੍ਮਧੁਮਥਨਨਾਰਾਯਣ ਹਰੇ ਮੁਰਾਰੇ ਗੋਵਿਨ੍ਦੇਤ੍ਯਨਿਸ਼ਮਨੁਨੇਸ਼੍ਯਮਿ ਦਿਵਸਾਨ੍ ॥ ੧॥ ਕਦਾਹਂ ਕਾਵੇਰੀਵਿਮਲਸਲਿਲੇ ਵੀਤਕਲੁਸ਼ੋ ਭਵੇਯਂ ਤਤ੍ਤੀਰੇ ਸ਼੍ਰਮਮੁਸ਼ਿ ਵਸੇਯਂ ਘਨਵਨੇ । ਕਦਾ ਵਾ ਤਤ੍ਪੁਣ੍ਯੇ ਮਹਤਿ ਪੁਲਿਨੇ ਮਙ੍ਗਲਗੁਣਂ ਭਜੇਯਂ ਰਙ੍ਗੇਸ਼ਂ ਕਮਲਨਯਨਂ ਸ਼ੇਸ਼ਸ਼ਯਨਮ੍ ॥ ੨॥ ਪੂਗੀਕਣ੍ਠਦ੍ਵਯਸਸਰਸਸ੍ਨਿਗ੍ਧਨੀਰੋਪਕਣ੍ਠਾ- ਮਾਵਿਰ੍ਮੋਦਾਸ੍ਤਿਮਿਤਿਸ਼ਕੁਨਾਨੂਦਿਤਬ੍ਰਹ੍ਮਘੋਸ਼ਾਮ੍ । ਮਾਰ੍ਗੇ ਮਾਰ੍ਗੇ ਪਥਿਕਨਿਵਹੈਰੁਧ੍ਯਮਾਨਾਪਵਰ੍ਗਾਂ ਪਸ਼੍ਯੇਯਂ ਤਾਂ ਪੁਨਰਪਿ ਪੁਰੀਂ ਸ਼੍ਰੀਮਤੀਂ ਰਙ੍ਗਧਾਮ੍ਨਃ ॥ ੩॥ […]

Scroll to top