Tag - Sri Sati Panchakam Stotra Lyrics in Kannada

Panchaka

Sati Panchakam Lyrics in Kannada With Meaning

ಸತೀಪಂಚಕಮ್ Lyrics in Kannada: ಸತೀನಾಂ ಸತೀಂ ಶಮ್ಭುಮಾನ್ಯಾಂ ಭವಾನೀಂ ಮಹಾಶಕ್ತಿಪೀಠೇ ವಿಭಿನ್ನಾಂಗಭೂತ್ಯಾ । ಲಸನ್ತೀಂ ಸುಖಜ್ಞಾನವೈರಾಗ್ಯಭಕ್ತಿ- ಪ್ರಭಾದಾಂ ಶುಭಾಮಾದಿಶಕ್ತಿಂ ಭಜಾಮಿ ॥ 1॥...