Tag - Sri Shankaracharya Sadhana Panchakam in Punjabi

Panchaka

Sadhana Panchakam lyrics in Punjabi With Meaning

ਸਾਧਨ ਪਞ੍ਚਕਂ Lyrics in Punjabi: ਵੇਦੋ ਨਿਤ੍ਯਮਧੀਯਤਾਂ ਤਦੁਦਿਤਂ ਕਰ੍ਮ ਸ੍ਵਨੁਸ਼੍ਠੀਯਤਾਂ ਤੇਨੇਸ਼ਸ੍ਯ ਵਿਧੀਯਤਾਮਪਚਿਤਿਃ ਕਾਮ੍ਯੇ ਮਤਿਸ੍ਤ੍ਯਜ੍ਯਤਾਮ੍ । ਪਾਪੌਘਃ ਪਰਿਧੂਯਤਾਂ ਭਵਸੁਖੇ...