Tag - Sri Shiva Mangalashtakam In Telugu

Shiva Stotram

Shiva Mangalashtakam Lyrics in Telugu With Meaning

Shiva Mangalashtakam in Telugu: భవాయ చంద్రచూడాయ నిర్గుణాయ గుణాత్మనే | కాలకాలాయ రుద్రాయ నీలగ్రీవాయ మంగళమ్ || 1 || వృషారూఢాయ భీమాయ వ్యాఘ్రచర్మాంబరాయ చ |...