Ad Clicks :Ad Views : Ad Clicks :Ad Views : Ad Clicks :Ad Views : Ad Clicks :Ad Views : Ad Clicks :Ad Views : Ad Clicks :Ad Views : Ad Clicks :Ad Views : Ad Clicks :Ad Views : Ad Clicks :Ad Views : Ad Clicks :Ad Views :

Tag: Sri Subrahmanya Swami Sahasranamavali Bengali lyrics

শ্রীসুব্রহ্মণ্যসহস্রনামালিঃ সিদ্ধনাগার্জুনতন্ত্রান্তর্গতা Lyrics in Bengali: ওঁ শ্রীগণেশায় নমঃ । বিল্বৈর্বা চম্পকাদ্যৌর্বা য়োঽর্চয়েদ্গুহমাদরাত্ । এতন্নামসহস্রেণ শিবয়োগী ভবেদয়ম্ । অণিমাদ্যষ্ঠসিদ্ধিশ্চ লভতে নিষ্প্রয়ত্নতঃ । য়োঽর্চয়েচ্ছতবর্ষাণি কৃত্তিকাসু বিশেষতঃ ॥ স ইন্দ্রপদমাপ্নোতি…