Templesinindiainfo

Best Spiritual Website

Sri Venkateswara Swamy Stotram Kannada

Annamayya Keerthana – Deva Devam Bhaje in Kannada With Meaning

Annamayya Keerthana – Deva Devam Bhaje Lyrics in Kannada: ದೇವ ದೇವಂ ಭಜೇ ದಿವ್ಯಪ್ರಭಾವಮ್ | ರಾವಣಾಸುರವೈರಿ ರಣಪುಂಗವಮ್ || ರಾಜವರಶೇಖರಂ ರವಿಕುಲಸುಧಾಕರಂ ಆಜಾನುಬಾಹು ನೀಲಾಭ್ರಕಾಯಮ್ | ರಾಜಾರಿ ಕೋದಂಡ ರಾಜ ದೀಕ್ಷಾಗುರುಂ ರಾಜೀವಲೋಚನಂ ರಾಮಚಂದ್ರಮ್ || ನೀಲಜೀಮೂತ ಸನ್ನಿಭಶರೀರಂ ಘನವಿ- ಶಾಲವಕ್ಷಂ ವಿಮಲ ಜಲಜನಾಭಮ್ | ತಾಲಾಹಿನಗಹರಂ ಧರ್ಮಸಂಸ್ಥಾಪನಂ ಭೂಲಲನಾಧಿಪಂ ಭೋಗಿಶಯನಮ್ || ಪಂಕಜಾಸನವಿನುತ ಪರಮನಾರಾಯಣಂ ಶಂಕರಾರ್ಜಿತ ಜನಕ ಚಾಪದಳನಮ್ | ಲಂಕಾ ವಿಶೋಷಣಂ ಲಾಲಿತವಿಭೀಷಣಂ ವೆಂಕಟೇಶಂ ಸಾಧು ವಿಬುಧ ವಿನುತಮ್ || […]

Annamayya Keerthana – Daachuko Nee Paadaalaku in Kannada

Annamayya Keerthana – Daachuko Nee Paadaalaku Lyrics in Kannada: ದಾಚುಕೋ ನೀಪಾದಾಲಕುದಗ ನೇ ಜೇಸಿನಪೂಜ ಲಿವಿ | ಪೂಚಿ ನೀಕೀರೀತಿರೂಪಪುಷ್ಪಮು ಲಿವಿ ಯಯ್ಯಾ || ವೊಕ್ಕ ಸಂಕೀರ್ತನೆ ಚಾಲು ವೊದ್ದಿಕೈ ಮಮ್ಮು ರಕ್ಷಿಂಚಗ | ತಕ್ಕಿನವಿ ಭಾಂಡಾರಾನ ದಾಚಿ ವುಂಡನೀ | ವೆಕ್ಕಸಮಗುನೀ ನಾಮಮು ವೆಲ ಸುಲಭಮು ಫಲ ಮಧಿಕಮು | ದಿಕ್ಕೈ ನನ್ನೇಲಿತಿ ವಿಕ ನವಿ ತೀರನಿ ನಾ ಧನಮಯ್ಯಾ || ನಾನಾಲಿಕಪೈನುಂಡಿ ನಾನಾಸಂಕೀರ್ತನಲು | ಪೂನಿ ನಾಚೇ ನಿನ್ನು ಬೊಗಡಿಂಚಿತಿವಿ | […]

Annamayya Keerthana – Choodaramma Satulaaraa in Kannada With Meaning

Annamayya Keerthana – Choodaramma Satulaaraa Lyrics in Kannada: ಚೂಡರಮ್ಮ ಸತುಲಾರಾ ಸೋಬಾನ ಪಾಡರಮ್ಮ | ಕೂಡುನ್ನದಿ ಪತಿ ಚೂಡಿ ಕುಡುತ ನಾಂಚಾರಿ || ಶ್ರೀಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮಿಯಟ ಸಿಂಗಾರಾಲಕೇ ಮರುದು | ಕಾಮುನಿ ತಲ್ಲಿಯಟ ಚಕ್ಕದನಾಲಕೇ ಮರುದು | ಸೋಮುನಿ ತೋಬುಟ್ಟುವಟ ಸೊಂಪುಕಳಲಕೇಮರುದು | ಕೋಮಲಾಂಗಿ ಈ ಚೂಡಿ ಕುಡುತ ನಾಂಚಾರಿ || ಕಲಶಾಬ್ಧಿ ಕೂತುರಟ ಗಂಭೀರಲಕೇ ಮರುದು | ತಲಪಲೋಕ ಮಾತಯಟ ದಯ ಮರಿ ಏಮರುದು | ಜಲಜನಿವಾಸಿನಿಯಟ ಚಲ್ಲದನಮೇಮರುದು | ಕೊಲದಿಮೀರ ಈ ಚೂಡಿ […]

Annamayya Keerthana – Cheri Yasodaku in Kannada With Meaning

Annamayya Keerthana – Cheri Yasodaku Lyrics in Kannada: ಚೇರಿ ಯಶೋದಕು ಶಿಶು ವಿತಡು ಧಾರುಣಿ ಬ್ರಹ್ಮಕು ತಂಡ್ರಿಯು ನಿತಡು || ಸೊಲಸಿ ಚೂಚಿನನು ಸೂರ್ಯಚಂದ್ರುಲನು ಲಲಿ ವೆದಚಲ್ಲೆಡುಲಕ್ಷಣುಡು | ನಿಲಿಚಿನನಿಲುವುನ ನಿಖಿಲದೇವತಲ ಕಲಿಗಿಂಚು ಸುರಲಗನಿವೋ ಯಿತಡು || ಮಾಟಲಾಡಿನನು ಮರಿಯಜಾಂಡಮುಲು ಕೋಟುಲು ವೋಡಮೇಟಿಗುಣರಾಶಿ | ನೀಟಗುನೂರ್ಪುಲ ನಿಖಿಲವೇದಮುಲು ಚಾಟುವನೂ ರೇಟಿಸಮುದ್ರ ಮಿತಡು || ಮುಂಗಿಟ ಜೊಲಸಿನ ಮೋಹನ ಮಾತ್ಮಲ ಬೊಂಗಿಂಚೇಘನಪುರುಷುಡು | ಸಂಗತಿ ಮಾವಂಟಿಶರಣಾಗತುಲಕು ನಂಗಮು ಶ್ರೀವೇಂಕಟಾಧಿಪು ಡಿತಡು || Annamayya Keerthana – […]

Annamayya Keerthana – Chakkani Talliki in Kannada With Meaning

Annamayya Keerthana – Chakkani Talliki Lyrics in Kannada: ಚಕ್ಕನಿ ತಲ್ಲಿಕಿ ಚಾಂಗುಭಳಾ ತನ ಚಕ್ಕೆರ ಮೋವಿಕಿ ಚಾಂಗುಭಳಾ || ಕುಲಿಕೆಡಿ ಮುರಿಪೆಪು ಕುಮ್ಮರಿಂಪು ತನ ಸಳುಪು ಜೂಪುಲಕು ಚಾಂಗುಭಳಾ | ಪಲುಕುಲ ಸೊಂಪುಲ ಬತಿತೋ ಗಸರೆಡಿ ಚಲಮುಲ ಯಲುಕಕು ಚಾಂಗುಭಳಾ || ಕಿನ್ನೆರತೋ ಪತಿ ಕೆಲನ ನಿಲುಚು ತನ ಚನ್ನು ಮೆಱುಗುಲಕು ಚಾಂಗುಭಳಾ | ಉನ್ನತಿ ಬತಿಪೈ ನೊರಗಿ ನಿಲುಚು ತನ ಸನ್ನಪು ನಡಿಮಿಕಿ ಚಾಂಗುಭಳಾ || ಜಂದೆಪು ಮುತ್ಯಪು ಸರುಲಹಾರಮುಲ ಚಂದನ ಗಂಧಿಕಿ […]

Annamayya Keerthana – Chaduvulone Harina in Kannada

Annamayya Keerthana – Chaduvulone Harina Lyrics in Kannada: ಚದುವುಲೋನೇ ಹರಿನಿ ಜಟ್ಟಿಗೊನವಲೆಗಾಕ | ಮದಮುಗಪ್ಪಿನಮೀದ ಮಗುಡ ನದಿ ಗಲದಾ || ಜಡಮತಿಕಿ ಸಹಜಮೇ ಸಂಸಾರಯಾತನ ಯಿದಿ | ಕಡು ನಿಂದುಲೋ ಬರಮು ಗಡಿಯಿಂಚವಲೆಗಾಕ | ತೊಡರಿ ಗಾಲಪ್ಪುಡು ತೂರ್ಪೆತ್ತಕ ತಾನು | ವಿಡಿಚಿ ಮಱಚಿನ ವೆನಕ ವೆದಕಿತೇ ಗಲದಾ || ಭವಬಂಧುನಕು ವಿಧಿಪಾಪಪುಣ್ಯಪುಲಂಕೆ | ತಿವಿರಿ ಯಿಂದುನೇ ತೆಲಿವಿ ತೆಲುಸುಕೋವಲೆಗಾಕ | ಅವಲ ವೆನ್ನೆಲಲೋನೇ ಅಲ್ಲುನೇರೇ ಳ್ಲಿಂತೇ | ನಿವಿರಿ ನಿನ್ನಟಿವುನಿಕಿ ನೇಟಿಕಿ ಗಲದಾ […]

Annamayya Keerthana – Chalada Harinama in Kannada With Meaning

Annamayya Keerthana – Chaaladaa Hari Naama Lyrics in Kannada: ಚಾಲದಾ ಹರಿ ನಾಮ ಸೌಖ್ಯಾಮೃತಮು ದಮಕು | ಚಾಲದಾ ಹಿತವೈನ ಚವುಲೆಲ್ಲನು ನೊಸಗ || ಇದಿ ಯೊಕಟಿ ಹರಿ ನಾಮ ಮಿಂತೈನ ಜಾಲದಾ | ಚೆದರಕೀ ಜನ್ಮಮುಲ ಚೆರಲು ವಿಡಿಪಿಂಚ | ಮದಿನೊಕಟೆ ಹರಿನಾಮ ಮಂತ್ರಮದಿ ಚಾಲದಾ | ಪದಿವೇಲ ನರಕ ಕೂಪಮುಲ ವೆಡಲಿಂಚ || ಕಲದೊಕಟಿ ಹರಿನಾಮ ಕನಕಾದ್ರಿ ಚಾಲದಾ | ತೊಲಗುಮನಿ ದಾರಿದ್ರ್ಯದೋಷಂಬು ಚೆರುಚ | ತೆಲಿವೊಕಟಿ ಹರಿನಾಮದೀಪ ಮದಿ ಚಾಲದಾ […]

Annamayya Keerthana – Chaaladaa Brahmamidi in Kannada

Annamayya Keerthana – Chaaladaa Brahmamidi Lyrics in Kannada: ಚಾಲದಾ ಬ್ರಹ್ಮಮಿದಿ ಸಂಕೀರ್ತನಂ ಮೀಕು | ಜಾಲೆಲ್ಲ ನಡಗಿಂಚು ಸಂಕೀರ್ತನಮ್ || ಸಂತೋಷ ಕರಮೈನ ಸಂಕೀರ್ತನಮ್ | ಸಂತಾಪ ಮಣಗಿಂಚು ಸಂಕೀರ್ತನಮ್ | ಜಂತುವುಲ ರಕ್ಷಿಂಚು ಸಂಕೀರ್ತನಮ್ | ಸಂತತಮು ದಲಚುಡೀ ಸಂಕೀರ್ತನಮ್ || ಸಾಮಜಮು ಗಾಂಚಿನದಿ ಸಂಕೀರ್ತನಮ್ | ಸಾಮಮುನ ಕೆಕ್ಕುಡೀ ಸಂಕೀರ್ತನಮ್ | ಸಾಮೀಪ್ಯ ಮಿಂದರಿಕಿ ಸಂಕೀರ್ತನಮ್ | ಸಾಮಾನ್ಯಮಾ ವಿಷ್ಣು ಸಂಕೀರ್ತನಮ್ || ಜಮುಬಾರಿ ವಿಡಿಪಿಂಚು ಸಂಕೀರ್ತನಮ್ | ಸಮ ಬುದ್ಧಿ […]

Annamayya Keerthana – Bhaavamu Lona in Kannada With Meaning

Annamayya Keerthana – Bhaavamu Lona Lyrics in Kannada: ಭಾವಮುಲೋನಾ ಬಾಹ್ಯಮುನಂದುನು | ಗೋವಿಂದ ಗೋವಿಂದಯನಿ ಕೊಲುವವೋ ಮನಸಾ || ಹರಿ ಯವತಾರಮುಲೇ ಯಖಿಲ ದೇವತಲು ಹರಿ ಲೋನಿವೇ ಬ್ರಹ್ಮಾಂಡಂಬುಲು | ಹರಿ ನಾಮಮುಲೇ ಅನ್ನಿ ಮಂತ್ರಮುಲು ಹರಿ ಹರಿ ಹರಿ ಹರಿ ಯನವೋ ಮನಸಾ || ವಿಷ್ಣುನಿ ಮಹಿಮಲೇ ವಿಹಿತ ಕರ್ಮಮುಲು ವಿಷ್ಣುನಿ ಪೊಗಡೆಡಿ ವೇದಂಬುಲು | ವಿಷ್ಣುಡೊಕ್ಕಡೇ ವಿಶ್ವಾಂತರಾತ್ಮುಡು ವಿಷ್ಣುವು ವಿಷ್ಣುವನಿ ವೆದಕವೋ ಮನಸಾ || ಅಚ್ಯುತುಡಿತಡೇ ಆದಿಯು ನಂತ್ಯಮು ಅಚ್ಯುತುಡೇ ಯಸುರಾಂತಕುಡು […]

Annamayya Keerthanalu – Alarulu Kuriyaga in Kannada With Meaning

Annamayya Keerthana – Alarulu Kuriyaga Lyrics in Kannada: ಅಲರುಲು ಗುರಿಯಗ ನಾಡೆನದೇ | ಅಲಕಲ ಗುಲುಕುಲ ನಲಮೇಲುಮಂಗ || ಅರವಿರಿ ಸೊಬಗುಲ ನತಿವಲು ಮೆಚ್ಚಗ ಅರ ತೆರ ಮರುಗುನ ನಾಡೆ ನದೇ | ವರುಸಗ ಪೂರ್ವದು ವಾಳಪು ತಿರುಪುಲ ಹರಿ ಗರಗಿಂಪುಚು ನಲಮೇಲುಮಂಗ || ಮಟ್ಟಪು ಮಲಪುಲ ಮಟ್ಟೆಲಕೆಲಪುಲ ತಟ್ಟೆಡಿ ನಡಪುಲ ದಾಟೆನದೇ | ಪೆಟ್ಟಿನ ವಜ್ರಪು ಪೆಂಡೆಪು ದಳುಕುಲು ಅಟ್ಟಿಟ್ಟು ಚಿಮ್ಮುಚು ನಲಮೇಲುಮಂಗ || ಚಿಂದುಲ ಪಾಟಲ ಶಿರಿಪೊಲಯಾಟಲ ಅಂದೆಲ ಮ್ರೋತಲ ನಾಡೆ […]

Scroll to top