Templesinindiainfo

Best Spiritual Website

Sri Venkateswara Swamy Tamil Stotram

Annamayya Keerthana – Deva Ee Tagavu Teerchavayyaa in Tamil With Meaning

Deva Ee Tagavu Teerchavayyaa Lyrics in Tamil: யீ தகவு தீர்சவய்யா வேவேலகு னிதி வின்னபமய்யா || தனுவுன பொடமினததி னிம்த்ரியமுலு பொனிகி யெக்கடிகி போவுனயா | பெனகி தல்லிகட பிட்டலு புவிலோ யெனகொனி யெக்கடி கேகுதுரய்யா || பொடுகுசு மனமுன பொடமின யாஸலு அதன னெக்கடிகி னருகுனயா | வொதுகுசு ஜலமுலனும்டு மத்ஸ்யமுலு பதபடி யேகதி பாஸீனய்யா || லலி னொகடொகடிகி லம்கெலு னிவே அலருசு னேமனி யம்துனயா | பலு ஶ்ரீவேம்கடபதி னாயாத்மனு […]

Scroll to top