Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views :

Tag: Sri Vishnu Slokams Tamil

Home /

Lord Maha Vishnu Stotram – Gopala Krishna Dasavatharam in Tamil: மல்லெபூலஹாரமெய்யவே ஓயம்ம னன்னு மத்ஸ்யாவதாருடனவே மல்லெபூலஹாரமேஸெதா கோபாலக்றுஷ்ண மத்ஸ்யாவதாருடனெத குப்பிகுச்சுல ஜடலுவெய்யவே ஓயம்ம னன்னு கூர்மாவதாருடனவே குப்பிகுச்சுல ஜடலுவேஸெதா கோபாலக்றுஷ்ண கூர்மாவதாருடனெத வரமுலிச்சி…